Консултации по организация и управление на фирмата

Консултантският екип на СФБ Капиталов пазар се състои от специалисти, обучени по системата на Германската асоциация за организация на труда и за развитие на предприятието-REFA , които успешно прилагат доказаните методи на асоциацията за организация на фирмата по отношение на вътрешния ред, производството и персонала. Целта в работата на екипа е постигането на видим положителен ефект по отношение на организацията на дейността на фирмата и повишаване на нейната производителност. Дейността и препоръките на консултантите, както и методите, който те прилагат и внедряват в процеса на своята работа са насочени най-общо в следните аспекти на вътрешната организация и структура на предприятието:

Реинженеринг на работните места

Основната цел е фиксирането и реорганизацията на работните места с цел подобряване на използването на производствените средства и повишаване на готовността за доставки на материали и предаване на готова продукция. Основните мерки, които прилага екипът в тази насока са:
 • Първоначален анализ на разположението на производствените помещения, разположението на работните места, организацията на вътрешноцеховия транспорт;
 • Фиксиране на работните места;
 • Определяне на материалния поток до отделните работни места ;
 • Оптимизация на работните места с цел максимална ефективност на движението на материалния поток в производствените помещения;
 • Реорганизация на вътрешноцеховия транспорт с цел максимална рационализация на движението на материали и готова продукция;
 • Създаване на документация за изисквания към състояние на работните места в началото на работния ден, в края на работния ден и между работните смени.

Разкриване на потенциала и прилагане на методи за повишаване на производителността

Работата на консултантите в тази насока се състои в провеждането на измервания и изследвания на натовареността на отделни постове, време за изработка, регламентирани времена за почивка, нерегламентирани почивки и престои, поведението на персонала. Мерките и методите, които могат да бъдат предложени в този аспект са следните:
 • Анализ на съществуващите норми за производителност;
 • Изходно хронометриране на работното време;
 • Изходно хронометриране на разпръснатото време;
 • Мултимоментно заснемане;
 • Анализ на труда при многопостова работа (изпълнение на работна задача на няколко едновременно действащи производствени средства или на няколко работни места);
 • Изследване на дела на производствения престой в работното време. Анализ на влиянието му върху производителността;
 • Анализ на получените резултати, определяне на производителността, определяне на слабите страни и определяне на възможностите за повишаване на производителността;
 • Повторно хронометриране на работното време след въвеждане на системата за планови времена на изработка;
 • Повторно хронометриране на разпръснато време след въвеждане на системата за планови времена на изработка;
 • Анализ на получените резултати от повторното хронометриране.

Нормиране на работното време

Нормирането на работното време се свежда до определяне на зададени времена за изработка на продукт въз основа на направените изследвания на производителността и анализа на резултатите от тях. Нормирането не работното време е с цел създаване на възможност за мениджърите на фирмата за планиране на производствената дейност във фирмата, определяне на производителността на персонала във всеки един момент и възможност за определяне на размера на възнаграждението му според постигнатото ниво на ефективност в рамките на зададените норми. Работата на консултантите в тази насока би могла да се състой от следните дейности:
 • Анализ на съществуващите норми за време за изработка;
 • Определяне на зададени времена за изработка на продукт ( по основни групи);
 • Регламентиране на времената за почивка. Оптимизация на времената за почивка.
 • Създаване на документация и норми по отношение на времето за изработка на продукт (по основни групи);
 • Създаване на норми по отношение на времето за почивка.

Създаване на система за управление, планиране и контрол на поръчките

Повишаването на общата производителност е следствие и на оптимизация в цялостната система за планиране, контрол на изпълнението и управлението на поръчките, основаваща се на предварително установените и зададени времена и норми за изработка на продукт (по групи). Целта на системата е създаване на възможност за мениджърите за целенасочено управление на производствените данни във фирмата, да разпределят натоварването, да контролират и да планират дейността на средствата за производство и персонала.
 • Анализ на съществуващата система и документация за поръчки;
 • Синхронизация на създаването на системата за планиране с предварително определените норми;
 • Документация за предварително определяне на необходимите материали за планираната поръчка;
 • Определяне на критерии за приоритетни поръчки;
 • Определяне на последователност и ритмичност на времето за изработка при изпълнението на няколко поръчки едновременно.

Управление на персонала

Консултантската дейност в това отношение е насочена към анализ на структурата на персонала, изготвяне на схеми, дефиниране на отговорности и задължения на производствения персонал и отговорниците в производствените помещения, изготвяне на длъжностни характеристики. Целта е разработка на предложения за оптимизация, средства за контрол и подобряване на информационните връзки между мениджмънта и персонала. Прилаганите конкретни мерки са:
 • Анализна съществуващата схема на организация във фирмата;
 • Анализ на резултатите от извършените наблюдения върху производителността и ефективността на персонала;
 • Анализ на слабите страни в организацията на персонала и предложения за подобряването й;
 • Създаване на документация за изисквания за работа на определено работно място във фирмата (Длъжностна характеристика);
 • Изготвяне на мотивационен профил на персонала.
Изложените до тук предложения са с най-общ характер. Те се персонализират в зависимост от спецификата на дейността на фирмата, нейната политика, съществуващата към момента организация и т.н. Ще се радваме, ако ни позволите да помогнем и на Вашата фирма в изграждането на една ефективна и печеливша организация на производството!

По-подробна информация за РЕФА-услугите,
предлагани от консултантския екип можете да получите на
тел. 02/ 980 10 90, 981 45 67 (факс), е-mail: sfb@bia-bg.com
Новини от Европейски съюз

09.04.2021 ЕК: Страните членки могат да наложат по-строги ограничения за Covid ваксините по своя преценка Страните членки могат да наложат по-строги... още>

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

още новини от ЕС>
Новини

07.10.2021 През второто тримесечие на 2021 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

05.07.2021 Производството на минерални горива за ДВГ в България намалява през първото тримесечие на 2021 г. на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

30.03.2021 Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България през четвъртото тримесечие на 2020 г. намалява значително на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

01.02.2021 Към края на 2020 г. в България има повече от 12,5 хил. електронни магазини за продажба на стоки и услуги, основно в секторите хотелиерство, храни и напитки, търговия на дребно и на едро, ресторантьорство. Обзорният анализ за състоянието и структурата на още>

15.12.2020 Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене през третото тримесечие на 2020 г. намалява с близо една трета на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1