Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30.05.2000 г.
Съветът на директорите на СФБ "Капиталов пазар" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 30.V.2000 г. в 11 ч. в София, ул. Алабин 16 - 20, заседателната зала на ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада за дейността на дружеството през 1999 г. и одобряване на годишния счетоводен отчет, заверен от експерт-счетоводителя; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 2. решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 1999 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата от дейността за 1999 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 1999 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1999 г.; 4. избор на експерт-счетоводител за 2000 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2000 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие. Писмените материали по дневния ред са на разположение в седалището на дружеството. Регистрацията на акционерите започва от 9 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. (31.03.2000)

31.05.2000  СФБ Капиталов пазар АД отчете печалба в размер на 3 662 лв. за 1999 г.

02.08.2000  Общото събрание на Българска фондова борса-София намали състава на Съвета на директорите

24.11.2000  СФБ Капиталов пазар АД и БФБ – София АД подписаха договор за предоставяне на информация за публичните дружества.

Новини от Европейски съюз

09.04.2021 ЕК: Страните членки могат да наложат по-строги ограничения за Covid ваксините по своя преценка Страните членки могат да наложат по-строги... още>

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

още новини от ЕС>
Новини

24.11.2000 СФБ Капиталов пазар АД и БФБ – София АД подписаха договор за предоставяне на информация за публичните дружества. още>

02.08.2000 Общото събрание на Българска фондова борса-София намали състава на Съвета на директорите още>

31.05.2000 СФБ Капиталов пазар АД отчете печалба в размер на 3 662 лв. за 1999 г. още>

31.03.2000 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 30.05.2000 г. още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1