Общи условия за достъп до услугите

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за достъп до услугите, предлагани чрез Интернет
от СФБ Капиталов пазар АД

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите общи условия уреждат отношенията между СФБ Капиталов пазар АД („Доставчик”) и потребителят („Потребител”) на предоставяните от него услуги („Услугите”).

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. СФБ Капиталов пазар АД e вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър ЕИК: 831414785, с контактни данни:

А         :           ул. Алабин 16-20, гр. София 1000, България;

T         :           +3592 9801086,

F         :           +3592 9814567,

E         :           sfb@bia-bg.com;

W        :           www.sfb.bia-bg.com

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 3. Услугите, предоставяни от Доставчика на Потребителите са достъпни on-line чрез Интернет и представляват разработване на български и английски език на справки за предприятия (фирми) и анализи за развитие на производството, вноса и износа за основни сектори на българската икономика.

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Потребителите ползват Услугите, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет (http://sfb.bia-bg.com)

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ЗАЯВКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 5. (1) Техническите стъпки за заявка и заплащане на услугите, предоставяни от Доставчика са:

Стъпка 1. Избор на предприятие (фирма) или анализ чрез навигацията на сайта.

Стъпка 2. След като Потребителят направи своя избор, на екрана се появява кратко описание на съдържанието на избрания продукт и менюто “Цена & Поръчка” в дясната част на екрана. При поръчка на повече от един продукт, Потребителят натиска бутона “Избери още продукти”, и се повторят стъпките, описани по-горе. Броят и общата цена на поръчаните до момента продукти са изписани постоянно в горната част на екрана, точно под иконката с кошницата, което дава възможност за постоянно следене текущия размер (стойност) на поръчката.

Стъпка 3. Всички поръчани до момента продукти, които се намират в кошницата на Потребителя, са маркирани. Отстраняването на даден продукт от кошницата става чрез размаркиране на въпросния продукт, след което се избира бутона “Актуализирай избора”.

Стъпка 4. Когато Потребителят окончателно приключи с избора на услуги, които да бъдат включени в поръчката на продукти, следва да натисне бутона “Поръчвам избраните документи”, който прехвърля към “Поръчка”, в която трябва да се попълни информация за Потребителя. Символът “*” означава поле, което трябва да се попълни задължително.

Стъпка 5. След приключването с попълването на необходимата информация, се избира бутона “Запиши данни за клиента”. На екрана се появява съобщение “Успешно приета поръчка”. На посочения от Потребителя e-mail адрес, се изпраща потвърждение, че направената от Потребителя поръчка е приета.

Стъпка 6. Заплащане с кредитна/дебитна карта или банков превод:

1. При плащане с кредитна/дебитна карта всички плащания се обработват от Борика-Банксервиз (http://www.bobs.bg). Приемат се плащания, извършени със следните видове кредитни/дебитни карти: Visa, MasterCard, Maestro и карти с логото на Борика. След това Доставчикът визуализира на интернет страницата си съобщение за успешно плащане или неуспешна транзакция. 2. При плащане чрез банков превод заедно с електронното писмо, съдържащо потвърждение на поръчката, Потребителят ще получи информация за банковата сметка и адреса на банката, където може да бъде извършено плащането. Оригиналната фактура може да бъде получена на посочения от Потребителя e-mail адрес.

(2) Цената на Услугите е обявена в Евро (EUR) със включен ДДС, валутата на плащанията е български лев (BGN), като сумата на плащането се изчислява по курса на БНБ.

(3) В случай че Потребителят се нуждае от секторни анализи или информация за български предприятия, които не са включени в списъците на готовите продукти се попълва формуляр за конкретната заявка. След уточняване на съдържанието, цената и срока за изпълнение, на Потребителя се издава проформа фактура за плащане по банков път или с кредитна/дебитна карта.

(4) Всички плащания се извършват авансово (преди изпълнението на Услугите).

(5) Потребителят има право да се откаже от поръчката в 14 дневен срок, считано от датата на направената поръчка чрез изпращане на електронно съобщение на посочения в сайта на Доставчика електронен адрес за кореспонденция: sfb@bia-bg.com.

(6) Предоставянето на Услугите може да започне в срок до 2 работни дни след приемането на поръчката. В този случай изпълнението е преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ по предходната алинея и става с изрично искане за предварително предоставяне на Услугите от страна на Потребителя на траен носител (например по електронна поща).

(7) Правото на отказ на Потребителя не се прилага, когато Услугите са предоставени напълно и изпълнението им е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като Услугите бъдат изпълнени изцяло от Доставчика.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (промяна 23 май 2018 г.) Защитатата на личните данни е уредена в Политиката за поверителност и защита на личните данни на СФБ Капиталов пазар АД.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

Чл.7 (1) Авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху информацията, предоставяна чрез Услугите, както и дизайна на сайта http://sfb.bia-bg.com, принадлежат на Доставчика и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост, авторските и сродните им права национално и международно законодателство.

(2) Потребителят се задължава да посочва като източник името на Доставчика във всички случаи, когато възпроизвежда, разпространява, публикува или създава произведения, на базата на получената от http://sfb.bia-bg.com информация.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8 (1) Доставчикът използва различни (вкл. и официални) източници за информацията в Услугите и не носи отговорност за точността, пълнотата и актуалността й.

(2) Доставчикът не е отговорен за загуби на Потребителя, вследствие на действия и инвестиции, базирани на информация, включена в Услугите.

(3) Доставчикът не дава инвестиционни съвети, не препоръчва покупка и/или продажба на ценни книжа или инвестиции.

(4) Доставчикът не носи отговорност, в случаите когато данните предоставени от Потребителя са грешни, непълни или неточни.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 9. (1) Настоящите общи условия се предоставят на Потребителя за запознаване и приемане на български и английски език и са достъпни на адрес http://sfb.bia-bg.com.

(2) Общите условия се считат за приети от Потребителя от момента на първото използване на услугите до момента на преустановяване на ползването им.

(3) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, за което Потребителите ще бъдат информирани на интернет страницата http://sfb.bia-bg.com и по подходящ начин.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. (1) Неуредените от настоящите Общи условия отношения се регулират от действащото законодателство в Република България.

(2) Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на непостигнато съгласие от Арбитражния съд на Българска стопанска камара.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила от 23.05.2018 г.

Последна актуализация:
23 май 2018 г.                                   
СФБ Капиталов пазар АД

Новини от Европейски съюз

09.04.2021 ЕК: Страните членки могат да наложат по-строги ограничения за Covid ваксините по своя преценка Страните членки могат да наложат по-строги... още>

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

още новини от ЕС>
Новини

07.10.2021 През второто тримесечие на 2021 г. има увеличение на производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

05.07.2021 Производството на минерални горива за ДВГ в България намалява през първото тримесечие на 2021 г. на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

30.03.2021 Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в България през четвъртото тримесечие на 2020 г. намалява значително на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

01.02.2021 Към края на 2020 г. в България има повече от 12,5 хил. електронни магазини за продажба на стоки и услуги, основно в секторите хотелиерство, храни и напитки, търговия на дребно и на едро, ресторантьорство. Обзорният анализ за състоянието и структурата на още>

15.12.2020 Производството на минерални горива за двигатели с вътрешно горене през третото тримесечие на 2020 г. намалява с близо една трета на годишна база, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1