Общи условия за достъп до услугите

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за достъп до услугите, предлагани чрез Интернет
от СФБ Капиталов пазар АД

 

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1 Настоящите общи условия уреждат отношенията между СФБ Капиталов пазар АД („Доставчик”) и потребителят („Потребител”) на предоставяните от него услуги („Услугите”).

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. СФБ Капиталов пазар АД e вписано в Агенция по вписванията, Търговски регистър ЕИК: 831414785, със седалище в гр. София, ул. Алабин 16-20 и адрес за контакт:

А         :           ул. Чаталджа 76, гр. София 1000, България;

T         :           +3592 9803853,

F         :           +3592 9814567,

E         :           sfb@bia-bg.com;

W        :           www.sfb.bia-bg.com

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 3. Услугите, предоставяни от Доставчика на Потребителите са достъпни on-line чрез Интернет и представляват разработване на български и английски език на:

- справки за предприятия (фирми);

-анализи за развитие на производството, вноса и износа за основни сектори на българската икономика;

- абонамент за е-бюлетин „Капиталов пазар“.

Чл. 4. Доставчикът предоставя, а Потребителите ползват Услугите, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет (http://sfb.bia-bg.com)

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ЗАЯВКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Чл. 5. (1) Техническите стъпки за заявка и заплащане на услугите, предоставяни от Доставчика са:

Стъпка 1. Избор на услуга чрез навигацията на сайта

Стъпка 2. След като Потребителят направи своя избор, на екрана се появява кратко описание на съдържанието на избрания продукт, информация за цената на услугата и форма за поръчка (абонамент).

Стъпка 3. Потребителят попълва формата за поръчка (абонамент) и я изпраща като натисне бутона „Sent“ / „Subscribe“.

Стъпка 4.Доставчикът получава заявлението на Потребителя по електронен път, подготвя и му изпраща на проформа-фактура на посочения е-mail за обратна връзка.

Стъпка 5. Потребителят заплаща услугата по банков път по посочената в проформа-фактурата банкова сметка на Доставчика.

Стъпка 6. Доставчикът издава оригинална фактура на Потребителя и му я изпраща сканирана на посочения от него е-mail за обратна връзка.

Стъпка 7. Доставчикът доставя поръчаната от Потребителя услуга в договорените с него срокове.

(1) Валутата на плащанията е български лев (BGN), като при плащане в EUR или USD сумата на плащането се изчислява по курса на БНБ.

(2) Всички плащания се извършват авансово (преди изпълнението на Услугите).

(3) В случай че Потребителят се нуждае от секторни анализи или информация за български предприятия, които не са включени в списъците на готовите продукти се попълва формуляр за конкретната заявка. След уточняване на съдържанието, цената и срока за изпълнение, на Потребителя се издава проформа-фактура за плащане по банков път или с кредитна/дебитна карта.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (промяна 23 май 2018 г.) Защитатата на личните данни е уредена в Политиката за поверителност и защита на личните данни на СФБ Капиталов пазар АД.

VI. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

Чл.7 (1) Авторските права и всички други права на интелектуална собственост върху информацията, предоставяна чрез Услугите, както и дизайна на сайта http://sfb.bia-bg.com, принадлежат на Доставчика и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост, авторските и сродните им права национално и международно законодателство.

(2) Потребителят се задължава да посочва като източник името на Доставчика във всички случаи, когато възпроизвежда, разпространява, публикува или създава произведения, на базата на получената от http://sfb.bia-bg.com информация.

VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 8 (1) Доставчикът използва различни (вкл. и официални) източници за информацията в Услугите и не носи отговорност за точността, пълнотата и актуалността й.

(2) Доставчикът не е отговорен за загуби на Потребителя, вследствие на действия и инвестиции, базирани на информация, включена в Услугите.

(3) Доставчикът не дава инвестиционни съвети, не препоръчва покупка и/или продажба на ценни книжа или инвестиции.

(4) Доставчикът не носи отговорност, в случаите когато данните предоставени от Потребителя са грешни, непълни или неточни.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 9. (1) Настоящите общи условия се предоставят на Потребителя за запознаване и приемане на български и английски език и са достъпни на адрес http://sfb.bia-bg.com.

(2) Общите условия се считат за приети от Потребителя от момента на първото използване на услугите до момента на преустановяване на ползването им.

(3) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, за което Потребителите ще бъдат информирани на интернет страницата http://sfb.bia-bg.com и по подходящ начин.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. (1) Неуредените от настоящите Общи условия отношения се регулират от действащото законодателство в Република България.

(2) Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на непостигнато съгласие от Арбитражния съд на Българска стопанска камара.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила от 1.09.2022 г.

Последна актуализация:
1 септември 2022 г.                                   
СФБ Капиталов пазар АД

Финансови новини

28.09.2023 ЕБВР повиши оценката си за растеж на икономиката на България за 2023 г. След като се разшири с 3,4 на сто през миналата година, икономиката на... още>

28.09.2023 България зачерква и променя 18 проекта от плана за възстановяване Правителството взе решение да промени и да премахне част от включените в момента... още>

28.09.2023 Нито един български застраховател не е заявил желание да разшири дейността си в ЕС През м.август в Комисията за финансов надзор (КФН) е постъпило... още>

Още>
Инвестиции

28.09.2023 Започва изграждането на един от най-големите в Европа терме комплекси, който ще се намира на 30 минути от центъра на София в с. Равно поле, община... още>

20.09.2023 Villeroy & Boch подписа обвързващо споразумение за придобиване на производствените компании на Ideal Standard Group. Акциите на компанията се... още>

20.09.2023 “Бианор Холдинг” АД, която обединява компании, предлагащи специфични ИТ услуги, подписа окончателно споразумение за придобиване на 100% от... още>

Още>
Дружества

28.09.2023 По ОП "Транспорт" ще бъде финансирано разширението на Линия 3 на метрото Разширението на Линия 3 на Софийското метро и нови метро влакове, обходният... още>

28.09.2023 "Лукойл" ще може да работи с руски нефт още една година "Лукойл" да може да използва още една година руски нефт. Това решиха депутатите в... още>

28.09.2023 Основаната през 2016 г. в Германия Technibike е решила да прехвърли на партньор в България производството на електрически велосипеди под марките си... още>

Още

2023> 2022> 2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991> 1970> 1894>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1