Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 15.06.1999 г.
Съветът на директорите на СФБ "Капиталов пазар" - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 15.VI.1999 г. в 15 ч. в София, ул. Алабин 16 - 20, заседателна зала на ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1998 г.; проект за решение - ОС приема отчетния доклад на СД за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 1998 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за 1998 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за 1998 г.; 5. промени в числеността и състава на СД; проект за решение - СД на дружеството да се състои от 3 до 5 членове в състав, избран по решение на общото събрание; 6. определяне на възнагражденията на членовете на СД; проект за решение - ОС определя месечно възнаграждение в размер две минимални работни заплати за членовете на СД и три минимални работни заплати за председателя на СД; 7. избор на експерт-счетоводител за 1999 г.; проект за решение - ОС избира Бойко Маринов за експерт-счетоводител, който да извърши одиторската заверка за финансовата 1999 г.; 8. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени техни представители да вземат участие. Регистрация на представения на събранието капитал ще се извършва до 14 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. (14.05.1999)

16.06.1999  Общото събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД гласува промени в управлението на дружеството

14.09.1999  Вписани са промени в управлението на СФБ Капиталов пазар АД

Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

14.09.1999 Вписани са промени в управлението на СФБ Капиталов пазар АД още>

16.06.1999 Общото събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД гласува промени в управлението на дружеството още>

14.05.1999 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ Капиталов пазар АД на 15.06.1999 г. още>

08.04.1999 Българският капиталов пазар отбелязва седем години от своето създаване. още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1