Новини за СФБ Капиталов пазар АД

Стартира разработването на Национална стратегия за развитие на електротехническата промишленост в България
Министерството на икономиката и Камарата по електротехника обявиха началото на разработването на Национална стратегия за развитие на електротехническата промишленост в България. Проектът е част от съвместната програма на германското и българското правителство за насърчаване на икономиката и заетостта, която се подпомага в България от германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ GmbH). GTZ е възложил подпомагане разработването на стратегията на Дружество за организация, планиране и обучение (GOPA-Германия). Партньор на GOPA в България е БИК Капиталов Пазар ЕООД, който съвместно с Kамарата на електротехниката в България (като краен бенефициент) ще координира цялостната работа по проекта. Основните цели, които си поставят българските експерти са идентифициране на силните и слабите страни на сектора и разработване на конкретни мерки за тяхното преодоляване, с оглед създаване на предпоставки за повишаване вътрешната и външна конкурентно способност на предприятията, както и за повишаване инвестиционната активност в сектора и разкриването на нови работни места. Разработването на стратегията се очаква да приключи през м.Февруари 2003 г., когато ще бъдат представени както основните насоки за развитие на отрасъла, така и конкретни мерки на нормативно, институционално и корпоративно ниво. Електротехническата индустрия в България обхваща търговски дружества, научни институти и други организации свързани с производството и търговията на кабели и проводници; енергийно електрооборудване високо, средно и ниско напрежение; електромотори, асинхронни, постояннотокови и специални; акумулатори; ръчни електроинструменти; осветителни елементи и тела; контактни елементи, апаратура ниско напрежение, инсталационна апаратура; индустриална електроника; електродомакински уреди и други. Камарата на Електротехниката в България е основана в 1994 г. като организация с нестопанска цел, в която членуват повече от 100 фирми от отрасъла. Това са както приватизирани бивши държавни фирми, така и новосъздадени малки и средни частни фирми с производствена, инженерингова, търговска, консултантска и развойна дейност. Общият им брой служители е около 15 000 души или около 89.8% от всички заети в отрасъла. Като национален представител на електротехническите фирми в България Камарата има за цел:

  • да представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните, обществени и международни органи и организации като национално представително сдружение на електротехническия бранш; · да рекламира и разгласява в страната и в чужбина технологичните и производствени възможности на своите членове;
  • да подпомага своите членове в стремежа им да се интегрират в световната електротехника и да се утвърждават на мeждународните пазари;
  • да подпомага своите членове за повишаване на тяхната конкурентноспособност и на технологичното им ниво, за заемането на пазарни ниши с нови продукти;
  • да съдействува за привличането на инвестиции от чуждестранни източници, за създаване на смесени предприятия, кооперирани производства и други форми на икономическо сътрудничество;
  • да ускорява процеса на хармонизиране на техническото законодателство с европейското;
  • да ускорява изграждането в страната на системата за продуктова сертификация; · да съдействува за изграждането на вътрешния пазар, за освобождаването му от несъответствуващи продукти, незаконен внос и фирми-фантоми;
  • да влияе върху развитието на обществeното мнение в съответствие с интересите на своите членове;
  • да подпомага членовете си при модернизацията на предприятията и при обезпечаването на безопасни и здравословни условия на труд, съвременно техничeско и технологическо ниво и екологически чиста работна среда;
  • да съдейства за издигане квалификацията и постигане на висок професионализъм и авторитет на управленския персонал на своите членове;
  • да съдействува за изграждане на лоялни и етични отношения в бранша. Камарата на Електротехниката е активен партньор на Министерството на Икономиката, Агенцията за Малки и Средни Предприятия, Държавната Агенцията по Стандартизация и Метрология, Центъра за Насърчаване на Износа, Агенцията за Чуждестранни Инвестиции, Българска Стопанска Камара, Българска Търговско Промишлена Палата и много други национални институции. Камарата на Електротехниката в България поддържа контакти с подобни организации в Европа, Балканския регион, ОНД и целия свят. (06.11.2002)
Новини от Европейски съюз

11.12.2020 План на ЕК за коренна трансформация в областта на транспорта Европейската комисия представи своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност“... още>

10.12.2020 Полша и Унгария сключиха сделката за стимулте от ЕС в размер на 2.2 трлн. долара Полша и Унгария са се споразумели с Германия за компромис, така че... още>

08.12.2020 Будапеща и Варшава се дистанцират от политиката на централните правителства Кметовете на Варшава и Будапеща се опитват да спасят част от достъпа си... още>

още новини от ЕС>
Новини

06.11.2002 Стартира разработването на Национална стратегия за развитие на електротехническата промишленост в България още>

08.04.2002 10 години от първата публична борсова сесия за търговия с ценни книжа в новата икономическа история на България още>

22.02.2002 Годишно общо събрание на акционерите на СФБ "Капиталов пазар" - АД на 28.03.2002 още>

2021> 2020> 2019> 2018> 2017> 2016> 2015> 2014> 2013> 2012> 2011> 2010> 2009> 2008> 2007> 2006> 2005> 2004> 2003> 2002> 2001> 2000> 1999> 1998> 1997> 1996> 1995> 1994> 1993> 1992> 1991>


WEB-портал на българските одитори
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1