Шивашка промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2011

Основни тенденции
Производство
 • През 2010 г. има увеличение в производството на шивашката промишленост в България. В сравнение с 2009 г. обемът на производство се е увеличил с 3.4% по съпоставими цени.
 • Анализът на окончателните годишни данни показва, че произведените през 2010 г. основни продукти са с 3.4% по-малко в сравнение с 2009 г.
 • По предварителни данни, намалението на произведената продукция в шивашката индустрия през 2011 г. е 2.4%, спрямо 2010 г.
Внос - Износ
 • Вносът на облекла и шивашки изделия увеличава на годишна база през 2011 г. Спрямо 2010 г. увеличението е с 4.3%, но спрямо 2007 има намаление с 3%.
 • Изнесените облекла също са повече- с 15.3%, спрямо 2010. В същото време, обаче износът продължава да е по-малък в сравнение с периода преди финансовата и икономическа криза- с 8.3% спрямо 2007 г.
Вътрешен пазар
 • През 2010 общите продажби на производителите от шивашката индустрия се увеличиха с 6%, спрямо данните за 2009. Продажбите им на вътрешния пазар се увеличиха с 19.5%, което показва че производителите продължават ориентацията си към външните пазари.
 • Предварителните резултати за 2011 показват, че производителите включени в извадката, са продали с 9.8% по-малко облекло на вътрешният пазар спрямо 2010.
Заетост и заплати
 • През 2011 г. наетите лица в трикотажната, шивашката и текстилната промишленост са били 95.4 хиляди. В сравнение с 2006 г. те са намалели с 31.8%.
 • Средната работна заплата в сравнение с 2010 г. е по-висока с 12.1%, а спрямо 2006 - с 97.7%.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, през 2010 намалява с 2.7% спрямо 2009. По предварителни данни през 2011 тя е по-висока с 4.2% спрямо 2010.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост
 •  В сравнение с нефинансовия сектор на икономиката, рентабилността на продажбите през 2010 е 3.2 пъти по-голяма, на собствения капитал – 2.6 пъти, на привлечения капитал- 3.4 пъти. Общата ликвидност е по-висока с 31%, задлъжнялостта на предприятията – по-ниска с 24%.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2011 Г.

2.1.1.    Брутен вътрешен продукт
2.1.2.    Производство
2.1.3.    Продажби на дребно
2.1.4.    Стокообмен
2.1.5.    Чуждестранни инвестиции
2.1.6.    Заетост
2.1.7.    Заплати и доходи
2.1.8.    Международен туризъм
2.1.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2006-2010)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Годишни предварителни данни (2011)
V .    ВНОС-ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.2.    Внос
5.3.    Износ
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на шивашки изделия в България (2011)
5.4.2.    Износ на шивашки изделия от България (2011)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2006-2010)
6.1.1.    Облекла за мъже и момчета
6.1.2.    Облекла за жени и момичета
6.1.3.    Работни облекла
6.1.4.    Ризи и блузи
6.2.    Годишни предварителни данни (2011)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. АКТИВИ, ПАСИВИ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство на облекло, без кожухарско”"
8.2.1.    Активи и източници на финансиране
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Сертифицирани фирми по OHSAS
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по печалба
8.6.3.    Водещи предприятия по служители
8.7.    Публични дружества от подсектора
8.7.1.    Мизия 96 АД Плевен
8.7.2.    Други дружества
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА

10.1.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
10.2.    Наредба № 3 за националната схема за екомаркировка
10.3.    Наредба № 22 от 4 юли 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях
10.4.    Стандарти
10.5.    Стандарт за глобална отговорност при производство на текстилна продукция WRAP (World-Wide Responsibility For Apparel Production)
10.6.    Общи разпоредби
10.6.1.    Кодекс на труда
10.6.2.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.6.3.    Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
10.6.4.    Наредба за безплатното работно и униформено облекло
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1