Месна промишленост- развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2015

Основни тенденции

Производство

  • Продукцията на месната промишленост на България по текущи цени отбелязва спад през 2015 г. като общият обем на произведената продукция намалява с 0.7% на годишна база. Спрямо 2011 г. обаче има увеличение с 6.9%.
  • Възстановяването на производството на месо и месни продукти продължи и през 2015 г. като достигна най-високото си равнище през изследвания период. Количествата месо и месни продукти са по-големи с 2.8% в сравнение с 2011 г., а спрямо 2014 г. – с 2.9%.

Продажби на производителите

  • Възстановяването на продажбите на месо и месни продукти продължава през 2015 г. Количеството месо и месни продукти, продадени от българските производители, е по-голямо с 8.1% в сравнение с 2011 г., а спрямо 2014 г. – с 4.6%.

Внос - Износ

  • Вносът на месо и месни продукти в България поддържа постоянни нива през изследвания период. През 2015 г. физическият внос е нараснал с 1.4% спрямо 2011 г. и с 0.7% в сравнение с 2014 г.
  • Износът на месо и месни продукти от България също се характеризира със сравнително постоянни обеми. Спрямо 2011 г. той намалява с 18.4%, а в сравнение с 2014 г. - с 1.3%.

Заетост, заплати и инвестиции

  • През 2015 г. наетите в подсектора са по-малко с 8.4% спрямо 2011 г. Делът им в общия брой работещи в преработващата промишленост намалява – от 3.34% през 2011 г. до 3.0% през 2015 г.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е по-висока с 32% спрямо 2011 г. В сравнение с преработващата промишленост, средната заплата в подсектора през 2015 г. е по-ниска с 14.9%.
  • През 2015 г. преките чуждестранни инвестиции в подсектор „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия” намаляват с 33.6% в сравнение с 2011 г. На годишна база спрямо 2014 г. спадът е с 29.6%.

Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора

  • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти” се характеризират с 28.5% по-ниска рентабилност на продажбите и с 13.9% по-малка обща ликвидност. Задлъжнялостта на предприятията от подсектора е с 40.9% по-голяма в сравнение с нефинансовите предприятия в страната.
Съдържание

I.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Продажби на производителите
1.3.    Внос - Износ
1.4.    Заетост, заплати и инвестиции
1.5. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
II.    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Продукция и оборот в стойностно изражение
2.1.1.    Продукция
2.1.2.    Оборот
2.2.    Производство на основни продукти
2.2.1.    Месо
2.2.2.    Колбаси
2.2.3.    Субпродукти
2.2.4.    Сушени, осолени, пушени меса
2.2.5.    Готови храни от месо
2.2.6.    Сланина и мазнини
III.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
3.1.    Месо
3.2.    Колбаси
3.3.    Субпродукти
3.4.    Сушени, осолени, пушени меса
3.5.    Готови храни от месо
3.6.    Сланина и мазнини
IV.    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговски баланс
4.2.    Внос
4.3.    Износ
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос на месо и месни продукти в България
4.4.2.    Износ на месо и месни продукти от България
V.    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
5.1.    Наети лица
5.2.    Средна месечна заплата
VI.    ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОРА
VII.   ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти”
7.2.1.    Активи и пасиви
7.2.2.    Рентабилност
7.2.3.    Ликвидност
7.2.4.    Задлъжнялост
7.3.    Сертифицирани фирми
7.4.    Стандарт HACCP
7.5.    Членове на GS1
7.6.    Конкуренция, пазарен дял
7.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.6.2.    Водещи предприятия по печалба
7.6.1.    Водещи предприятия по служители
7.7.    Публични дружества
7.7.1.    Меком АД
7.7.2.    Месокомбинат Казанлък АД - Пловдив
VIII.    НОРМАТИВНА УРЕДБА
8.1.    Закон за храните
8.2.    Закон за ветеринарномедицинската дейност
8.3.    Наредба № 4 за изискванията към използване на добавки в храните
8.4.   Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо
8.5.  Наредба № 4 за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара
8.6.    Наредба № 15 за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците
8.7.    Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване
8.8.    Наредба № 32 за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици
8.9.  Наредба № 110 за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо
IX.  ПРИЛОЖЕНИЯ
X. ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1