Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2011

Основни тенденции
Производство
  • След шест поредни тримесечия на намаление, производството на предприятията от месната промишленост в България отчитат увеличение на годишна база. През периода април-юни на 2011 г. производството се е повишило с 6% спрямо същия период на 2010 г.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги също нараства - със 17.1% на годишна база.
Външна търговия
  • През второто тримесечие на 2011 г. външнотърговският стокообмен с месо и месни продукти нараства на годишна база в стойностно изражение. В сравнение със същия период на 2010 г. прирастът е 26.4%. През първата половина на годината прирастът на годишна база е 21.6%.
  • Тенденцията на увеличение на внесените в България количества месни продукти се запази и през второто тримесечие на 2011 г. Сравненията с предходни периоди показват увеличение на вноса спрямо първото тримесечие на годината със 7.2%, а на годишна база – със 7.4%.
  • През второто тримесечие на 2011 г. е отчетено увеличение и на изнесените количества за девето поредно тримесечие. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. има спад с 1.6% на изнесените количества, но на годишна база ръстът е 17.2%.
Продажби на вътрешния пазар
  • В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. продажбите на предприятията, включени в извадковото изследване, са по-големи за всички групи стоки. Сравнението на годишна база показва, че нарастват продажбите на месо от свине и от птици.
  • През първата половина на годината продажбите на производителите на българския пазар са нараснали при всички основни групи месо. Продажбите на колбаси намаляват на годишна база.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.2.    Производство
1.3.    Продажби на дребно
1.4.    Стокообмен
1.5.    Заетост
1.6.    Заплати и доходи
1.7.    Международен туризъм
1.8.    Първо полугодие (H1'2011)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2'2011
3.2.    Първо полугодие H1'2011
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2'2011
4.1.2.    Първо полугодие H1'2011
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2'2011
4.2.2.    Първо полугодие H1'2011
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2'2011
4.3.2.    Първо полугодие H1'2011
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие Q2'2011
5.2.    Първо полугодие H1'2011
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
6.1.2.    Първо полугодие H1' 2011
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Второ тримесечие Q2' 2011
6.2.2.    Първо полугодие H1' 2011
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1