Развитие на производството и продажбите на месо и месни продукти в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Производство
  • Интензивното развитие на месната промишленост в България продължава и през 2004 г. В сравнение с 2001 г. продукцията е 1,8 пъти по-голяма.
Внос- Износ
  • Тенденцията за нарастване вноса на месо и месни продукти в България през 2004 г. продължава. В сравнение с 2003 г. вносът на месо и месни продукти е с 51% по-голям, а в сравнение с 2001 г. - с 69%.
  • Расте средната цена на внесените меса и месни продукти и прирастът на валутата за закупените стоки спрямо 2003 г. е 54% и спрямо 2001 г. 76%.
  • Износът на месо и месни продукти се развива с колеблива тенденция. Увеличение има само през 2004 г., когато износът е повече спрямо 2001 г. с 46%.
  • Средната цена изнесените меса и месни продукти е по-ниска в сравнение с 2001 г.
  • Прирастът на валутата от изнесените меса и месни продукти е 28%.
  • Салдото от стокообмена с месо и месни продукти до 2001 г. е положително. През следващите години то е отрицателно, като превишението на вноса над износа през 2004 г. е 1,4 млн. евро.
Вътрешен пазар
  • През периода 2001 - 2003 г. се увеличават значително количествата на основните видове меса и колбаси за продажба на вътрешния пазар.
  • Постепенно нараства делът в продажбите на произведените в страна меса и колбаси.

Съдържание
I .    Основни тенденции
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Основни тенденции в Сектора
1.2.1.    Производство
1.2.2.    Внос- Износ
1.2.3.    Вътрешен пазар
II .    Предприятията от сектора
2.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
2.2.    Сертифицирани фирми по ISO
2.3.    Членове на EAN
2.4.    Водещите предприятия от Сектора по нетни приходи
III .    Нормативна уредба в сектора
3.1.    Българско законодателство
3.1.1.    Трудово и осигурително законодателство
3.1.2.    Данъчно облагане
3.1.3.    Производство и предлагане на пазара на прясно месо
3.1.4.    Едър и дребен рогат добитък
3.1.5.    Месо от зайци и дивеч, отглеждан във ферми
3.1.6.    Отстрелян дивеч
3.1.7.    Месо от домашни птици
3.1.8.    Мляно месо и месни заготовки
3.1.9.    Риба и рибни продукти
3.2.    Европейско законодателство
3.3.    Въпроси, отговори, мнения
3.3.1.    Добавки включени при производството на  месни продукти
3.3.2.    Телешко месо третирано с хормони
IV .    Дружества – дайджест
V .    Производство
VI .    Външна търговия

6.1.    Външнотърговско салдо на сектора
6.2.    Внос
6.2.1.    Внос на основни видове месни продукти
6.2.2.    Внос по страни
6.3.    Износ
6.3.1.    Износ на основни видове месни продукти
6.3.2.    Износ по страни
VII .    Вътрешен пазар
VIII .    Приложения

8.1.    Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора
8.2.    Полезни връзки
IX .    Индекс на таблиците и графиките, включени в анализа

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1