Месна промишленост- развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2014

Основни тенденции

Производство

  • Низходящият ръст на физическия обем на продукцията в месната промишленост на България продължава през 2014 г. В сравнение с 2010 г. намалението на физическия обем на продукцията е 4.1%.
  • След две години на спад, производството на месо и месни продукти през 2014 г. се завърна към нивата от първите години на изследвания период. През 2012 г. и 2013 г. се наблюдаваше известно намаление, произтичащо от свитото производство на птиче месо.

Продажби на производителите

  • Възстановяването на продажбите на месо и месни продукти продължава през 2014 г. Количеството месо и месни продукти, продадени от българските производители през 2014 г. е по-голямо с 3% в сравнение с 2010 година, а спрямо 2013 година – с 4.3%.

Внос - Износ

  • Вносът на месо и месни продукти в България поддържа постоянни нива през изследвания период. През 2014 г. физическият внос е нараснал с 13.8% спрямо 2010 г. и с 11.9% в сравнение с 2013 г.
  • Износът на месо и месни продукти от България също се характеризира със сравнително постоянни обеми. Спрямо 2010 г. той намалява с 6.8%, но в сравнение с 2013 г. има прираст с 18.8%.

Заетост, заплати и инвестиции

  • През 2014 г. наетите в подсектора са по-малко с 12.3% спрямо 2010 г. Делът им в общия брой работещи в преработващата промишленост намалява – от 3.5% през 2010 г. до 3.1% през 2014 г.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е по-висока с 29% в сравнение с 2010 г. В сравнение с преработващата промишленост, средната заплата в подсектора през 2014 г. е по-ниска с 15.4%.
  • През 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в сектор „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия” намаляват с 19.2% в сравнение с 2010 г. На годишна база спрямо 2013 г. има голямо увеличение 2.4 пъти, но това се дължи на големия спад в инвестициите през 2013 г.

Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора

  • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти” се характеризират с 8.6% по-висока рентабилност на продажбите и с 37.2% по-голям коефициент на задлъжнялост. Общата ликвидност на месопреработвателните предприятия през 2014 г. е по-ниска с 13.2% спрямо тези от нефинансовия сектор.
Съдържание

I.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Продажби на производителите
1.3.    Внос - Износ
1.4.    Заетост, заплати и инвестиции
1.5.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от сектора
II.    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Продукция и оборот в стойностно изражение
2.1.1.    Продукция
2.1.2.    Оборот
2.2.    Производство на основни продукти
2.2.1.    Месо
2.2.2.    Колбаси
2.2.3.    Субпродукти
2.2.4.    Сушени, осолени, пушени меса
2.2.5.    Готови храни от месо
2.2.6.    Сланина и мазнини
III.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
3.1.    Месо
3.2.    Колбаси
3.3.    Субпродукти
3.4.    Сушени, осолени, пушени меса
3.5.    Готови храни от месо
3.6.    Сланина и мазнини
IV.    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговски баланс
4.2.    Внос
4.3.    Износ
4.4.    Регионални пазари
4.4.1.    Внос на месо и месни продукти в България
4.4.2.    Износ на месо и месни продукти от България
V.    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
5.1.    Наети лица
5.2.    Средна месечна заплата
VI.    ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОРА
VII.   ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.   Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти”
7.2.1.    Активи и пасиви
7.2.2.    Рентабилност
7.2.3.    Ликвидност
7.2.4.    Задлъжнялост
7.3.    Сертифицирани фирми
7.4.    Стандарт HACCP
7.5.    Членове на GS1
7.6.    Конкуренция, пазарен дял
7.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.6.2.    Водещи предприятия по печалба
7.6.3.    Водещи предприятия по Дълготрайни активи (ДА)
7.6.1.    Водещи предприятия по служители
7.7.    Публични дружества
7.7.1.    Меком АД
7.7.2.    Месокомбинат Казанлък АД - Пловдив
VIII.    НОРМАТИВНА УРЕДБА
8.1.    Закон за храните
8.2.    Закон за ветеринарномедицинската дейност
8.3.    Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо
8.4.  Наредба № 4 за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара
8.5.    Наредба № 15 за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците
8.6.    Наредба № 22 за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване
8.7.   Наредба № 32 за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици
8.8.  Наредба № 110 за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо
IX.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
300.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1