Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции
Производство
  • Месната промишленост на България през 2009 г. отчита намаление от 2.1% във физическия обем на продукцията (по съпоставими цени) спрямо предходната година.
  • По предварителни извадкови данни, тенденцията на увеличение на производството е прекъсната през 2010 г.
Внос - Износ
  • През 2010 г. продължи увеличението на вноса на месни продукти. В сравнение с 2006 г. има увеличение с 45.4%, а спрямо 2009 г. - със 7.5%.
  • Износът на месо и месни продукти от България е нараснал в сравнение с 2006 г. 3 пъти, а спрямо 2009 г. - с 44.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Предоставените количества за вътрешния пазар се увеличават значително.
  • Предварителните данни от месечното извадково изследване показват, че през 2010 г. продажбите на месопреработвателните предприятия на вътрешния пазар отчитат увеличение с 2.6% спрямо 2009 г.
Заетост и заплати
  • През 2009 г. заетите в подсектора са повече с 16.8% спрямо 2005 г.
  • Средната месечна заплата на наетите в подсектора е 2.1 пъти по-голяма в сравнение с 2005 г.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва че през 2009 в сравнение с 2005 г. тя е нараснала с 20.8%, но спрямо 2008 г. – намалява с 2.2%.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти” се характеризират с 3.5 пъти по-висока рентабилност на продажбите и коефициент на задлъжнялост - с 57.6%. Общата ликвидност на месопреработвателните предприятия през 2009 г. е по-ниска с 16.1% спрямо тези от нефинансовия сектор.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Продажби на вътрешния пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2005-2009)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Предварителни данни (2010)
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2010
4.2.2.    Годишни данни 2010
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.1.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.2.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2010)
5.3.2.    Годишни данни (2006-2010)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на месо и месни продукти в България (2010)
5.4.2.    Износ на месо и месни продукти от България (2010)
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Предоставени количества на вътрешния пазар (2005-20098)
6.2.    Предварителни данни (2010)
6.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2010
6.2.2.    Годишни данни 2010
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти”
8.2.1.    Активи и източници на финансиране
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Лицензи и сертификати
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.5.2.    Водещи предприятия по печалба
8.5.3.    Водещи предприятия по служители
8.6.    Публични дружества
8.6.1.    Меком АД
8.6.2.    Месокомбинат Казанлък АД - Пловдив
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
10.1.    Закон за храните
10.2.    Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
10.3.    Закон за животновъдството
10.4.    Закон за ветеринарномедицинската дейност
10.5.    Подзаконова нормативна уредба
10.5.1.    Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
10.5.2.    Наредба № 15 от 8 май 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците
10.5.3.    Наредба № 4 от 8 март 2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1