Дървен материал и изделия от дърво (без мебели) - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През третото тримесечие на 2010г., дървообработващата промишленост в България отчита ръст на производството. Спрямо второто тримесечие на 2010 г. прирастът е с 11.1%, а на годишна база – с 21.1%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги в дървообработващата промишленост също се увеличава. В сравнение с второто тримесечие на 2010 г. увеличението е с 21.5%, а на годишна база – с 14%.
Внос - Износ
  • Започналото през второто тримесечие на 2010 г. увеличение на вноса на годишна база продължава и през третото. В сравнение с второто тримесечие има увеличение с 11.6%, а спрямо същия период на 2009 г. - с 4.8%. През деветмесечието има намаление с 3.6%, което основно се дължи на големият спад през първите три месеца на годината (с 38.9%).
  • Дървообработващата промишленост на България отчита увеличение на износа на годишна база за четвърто поредно тримесечие. Спрямо второто тримесечие на 2010 г. има увеличение със 17.2%, а на годишна база - с 57.6%. През деветмесечието прирастът е с 44.2%.
  • През третото тримесечие положителното салдо нараства 3.4 пъти на годишна база, в следствие на 15.4 пъти по-големия прираст на износа спрямо вноса. През деветмесечието то нараства 3.1 пъти, благодарение на големия прираст на износа и намалението на вноса в страната.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите показват, че през третото тримесечие на 2010 г. на годишна база са по-големи продажбите на плочите от дървесни частици, на фурнирните листове и развиван фурнир за шперплат.
  • През деветмесечието по-големи са продажбите на плочи от дървесни частици, на фурнирни листове и развиван фурнир за шперплат.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Продажби на дребно
1.1.4.    Стокообмен
1.1.5.    Чуждестранни инвестиции
1.1.6.    Заетост
1.1.7.    Заплати и производителност на труда
1.1.8.    Международен туризъм
1.2.    Деветмесечие (IX'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
2.1.    Производство
2.2.    Внос - Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
3.2.    Деветмесечие IX’2010
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.1.2.    Деветмесечие IX’2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.2.2.    Деветмесечие IX’2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие Q3'2010
4.3.2.    Деветмесечие IX’2010
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие Q3'2010
5.2.    Деветмесечие IX’2010
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Трето тримесечие Q3'2010
6.1.2.    Деветмесечие IX’2010
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Трето тримесечие Q3'2010
6.2.2.    Деветмесечие IX’2010
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по брой служители
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Членове на GS1
7.4.    Публични дружества от подсектора
7.4.1.    Алфа Ууд България АД
7.4.2.    Лесопласт АД
7.4.3.    Фазерлес АД
7.4.4.    Други дружества
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
1 595.00 EUR
Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1