Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличение на производството в дървообработващата промишленост в България продължи и през второто тримесечие на 2007 г., но с по-бавен темп. Прирастът на продажбите спрямо същия период на 2006 г. е 4.1
  • За първото полугодие на 2007 г. увеличението е 10.4%.
Внос
  • Тенденцията на чувствително увеличение на вноса на дървен материал и изделия от него е още по-силно изразена. Спрямо второто тримесечие на 2006 г. прирастът е 54.3%.
  • За полугодието увеличението е със 73.3%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2007 г. отново има увеличение на износа на дървен материал и изделия от него, но със значително по-бавен темп. Спрямо същия период на 2006 г. прирастът е 6.9%
  • За полугодието увеличението е със 15.1%.
Външнотърговско салдо
  • Прирастът на вноса за второто тримесечие е 5 пъти по-голям от увеличението на износа. Положителното салдо в сравнение с второто тримесечие на 2006 г. е по-малко със 75%.
  • За полугодието положителното салдо е 9.2 пъти по-малко.
  • През първите полугодия на последните четири години положителното салдо от стокообмена с дървен материал и изделия от него намалява с 40 млн. EUR  или два пъти.
Продажби на вътрешния пазар
  • Разчетите за първото полугодие на включените в извадката на НСИ изделия показват, че по-голямата част от продукцията е продадена на вътрешния пазар.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.1.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.2.2.    Първо полугодие (H1’2007)
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
3.3.2.    Първо полугодие (H1’2007)
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2’2007)
4.2.    Първо полугодие (H1’2007)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Публични дружества от отрасъла
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1