Развитие на производството и продажбите на дървен материал и изделия от него в България
Период: Годишен анализ 2004

Основни тенденции
Производство
  • Развитието на производството на дървен материал и изделия от него в България е много интензивно. Прирастът на продукцията е един от най-високите в промишлеността.
  • Най-голямо е увеличението на продукцията на производството на фурнир и дървесни плочи - 2,6 пъти. Настъпиха съществени изменения в структурата на продукцията на отделните подсектори на отрасъла.
Внос-Износ
  • Непрекъснато се увеличава вносът на дървен материал и изделия от него. През 2004 г. в сравнение с 2001 г. стойностния обем на вноса е нарастнал  2,5 пъти;
  • Динамичното развитие на износа от България на дървен материал и изделия от него (без мебели) продължи и през 2004 г. В сравнение с 2001 г. увеличението на валутните постъпления от реализирания износ е с 62%;
  • България продължава да бъде нетен износител на дървен материал и изделия от него. Салдото от стокообмена с дървен материал и изделия от него е положително. Поради по-високото увеличение на вноса прирастът на салдото е чувствително по-малък - 24%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    България – основна макроикономическа характеристика
1.2.    Производство
1.3.    Внос-Износ
II .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
2.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
2.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора
2.3.    Сертифицирани фирми по ISO
2.4.    Членове на EAN
2.5.    Най-големи предприятия от Сектора по дълготрайни активи
III .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
3.1.    Българско законодателство
3.1.1.    Трудово и осигурително законодателство
3.1.2.    Данъчно облагане
3.1.3.    Изисквания към производствените сгради
3.1.4.    Безопасност на труда
3.2.    Европейско законодателство
3.3.    Въпроси, отговори, мнения
IV .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
V .    ПРОИЗВОДСТВО
VI .    ВНОС - ИЗНОС

6.1.    Внос, износ, салдо
6.2.    Внос
6.2.1.    Дървен материал
6.2.2.    Дърва за горене и дървени въглища
6.2.3.    Фурнирни листове
6.2.4.    Дървесни плочи
6.2.5.    Шперплат
6.2.6.    Дървен амбалаж и палети
6.2.7.    Други изделия
6.2.8.    Внос по страни
6.3.    Износ
6.3.1.    Дървен материал
6.3.2.    Дърва за горене и дървени въглища
6.3.3.    Фурнирни листове
6.3.4.    Дървесни плочи
6.3.5.    Шперплат
6.3.6.    Дървен амбалаж и палети
6.3.7.    Други изделия
6.3.8.    Износ по страни
VII .    МАТЕРИАЛНИ БАЛАНСИ
7.1.    Иглолистен дървен материал
7.2.    Широколистен дървен материал
7.3.    Паркетни дъски
7.4.    Шперплат
7.5.    Плочи от дървесни частици
7.6.    Плочи от дървесни влакна
7.7.    Фурнирни листове 

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1