Дървен материал и изделия от дърво (без мебели) - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2008

Основни тенденции
Производство
  • Предварителните данни за 2008 г. показват спад от 4% в приходите от продажби на предприятията от подсектора, в сравнение с 2007 г.
Внос-Износ
  • Вносът на дървен материал и изделия от него в България през 2008 г. продължи да нараства – спрямо 2007 г. с 9.9%.
  • Износът на дървен материал и изделия през 2008 г. е намалял с 25.2% в сравнение с предходната година.
  • За първи път през 2008 г. салдото от стокообмена на България с дървен материал и изделия от него е отрицателно – 57.7 млн. EUR.
Вътрешен пазар
  • Увеличава се в сравнение с 2003 г. потреблението на иглолистен и широколистен дървен материал и паркетни дъски. По-малко са плочите от дървесни частици и влакна, шперплат, фурнирни листове.
Предприятия от сектора
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2006 г. показват, че задлъжнялост на предприятията от подсектора е по-висока с 0.8%, но към банки намалява. Рентабилността на продажбите е по-малка с 21%, на собствения капитал е по-висока с 6%, а на привлечения капитал – с 9%. Общата ликвидност е по-висока с 0.6%, бързата е по-малка с 19%, а незабавната ликвидност - с 15%.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2003-2008)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Производителност
2.3.    Стокообмен
2.4.    Заетост
2.5.    Безработица
2.6.    Работна заплата
2.7.    Инфлация
2.8.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос-Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Предприятия от сектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни  (2003-2007)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Годишни данни (2008)
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2008
4.2.2.    Годишни данни 2008
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външна търговия
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
5.1.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
5.2.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
5.3.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на дървен материал и изделия
5.4.2.    Износ на дървен материал и изделия
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Материални баланси  (2003–2007)
6.1.1.    Иглолистен дървен материал
6.1.2.    Широколистен дървен материал
6.1.3.    Паркетни дъски
6.1.4.    Шперплат
6.1.5.    Плочи от дървесни частици
6.1.6.    Плочи от дървесни влакна
6.1.7.    Фурнирни листове
6.2.    Годишни данни (2008)
6.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2008
6.2.2.    Годишни данни 2008
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на дървен материал и изделия (без мебели)”
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Сертифицирани фирми по OHSAS 18001
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
7.6.    Публични дружества от подсектора
7.6.1.    Алфа Ууд България АД
7.6.2.    Лесопласт АД
7.6.3.    Сливница-1968 АД
7.6.4.    Фазерлес АД
VIII .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
8.1.    Закон за горите
8.2.    Закон за защитените територии
8.3.    Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба
8.4.    ДИРЕКТИВА 2008/86/ЕО НА КОМИСИЯТА
8.5.    ДИРЕКТИВА 2008/79/ЕО НА КОМИСИЯТА
8.6.    РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1024/2008 НА КОМИСИЯТА
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1