Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на интензивно нарастване в България на производството на дървен материал и изделия от него продължава. Растежът на производството спрямо 2005 г. е 14%. В сравнение с 2001 г. увеличението е 2.6 пъти.
Внос-Износ
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на дървен материал и изделия от него през 2006 г. продължи с по-висок темп. Прирастът спрямо 2005 г. е 35%, а в сравнение с 2001 г. – 4.7 пъти.
  • През 2006 г. отново има увеличение на износа на дървен материал и изделия от него, като спрямо 2005 г. прирастът е близо 10%, а в сравнение с 2001 г. – 78.1%.
  • Тенденцията на неефективно изменение в структурата на износа от България на дървения материал започнала през 2004 г. продължи, но още по-интензивно.
Външна търговия
  • Външно-търговското салдо на България с дървен материал и изделия от него през 2006 г. е положително. Тенденцията обаче сочи постепенно намаление. В сравнение с 2005 г. то е по-малко с 34%, а спрямо 2001 г. – с 45%.
Вътрешен пазар
  • Увеличава се потреблението на дървен материал в страната. Потреблението на иглолистен материал в сравнение с 2003 г. се увеличи с 51%, на паркетните дъски – с 38%, а на плочи от дървесни частици – 73%.
  • По-малко е потреблението на широколистен материал – с 16%, на шперплат – с 58%, плочи от дървесни влакна – с 25%, фурнирни листове – с 50%.
Съдържание
I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2006)
1.1. Основни макроикономически показатели
1.2. Брутен вътрешен продукт
1.3. Външна търговия
1.4. Безработица
1.5. Инфлация
1.6. Преки чуждестранни инвестиции
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1. Производство
2.2. Внос-Износ
2.3. Външна търговия
2.4. Вътрешен пазар
III . ПРОИЗВОДСТВО
3.1. Продукция
3.1.1. Четвърто тримесечие (Q4`2006)
3.1.2. Годишни данни (2006)
3.2. Производство на основни продукти
3.2.1. Годишни данни (2001-2005)
3.2.2. Годишни данни (2006)
IV . ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1. Внос, износ, салдо
4.1.1. Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.1.2. Годишни данни (2001-2006)
4.2. Внос
4.2.1. Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.2.2. Годишни данни (2001-2006)
4.3. Износ
4.3.1. Четвърто тримесечие (Q4`2006)
4.3.2. Годишни данни (2001-2006)
4.4. Регионални пазари
4.4.1. Внос
4.4.2. Износ
V . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1. Материални баланси (2003–2005)
5.1.1. Иглолистен дървен материал
5.1.2. Широколистен дървен материал
5.1.3. Паркетни дъски
5.1.4. Шперплат
5.1.5. Плочи от дървесни частици
5.1.6. Плочи от дървесни влакна
5.1.7. Фурнирни листове
5.2. Продажби (2006)
VI . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели”
6.3. Сертифицирани фирми от Подсектор “Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели”
6.4. Водещи предприятия от Подсектор Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели”
6.4.1. Водещи фирми по нетни приходи от продажби
6.4.2. Водещи фирми по дълготрайни материални активи
6.5. Публични дружества от Подсектор “Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели”
VII . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
7.1. Компетентни органи
7.2. Закон за горите
7.3. Наредба за производство и търговия на горски репродуктивни материали
7.4. Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
7.5. Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд
7.6. Политики на ЕС и национални стратегии и политики, свързани с горския сектор
VIII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX . СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ФУРНИР И ШПЕРПЛАТ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1