Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на интензивно нарастване на производството в България на дървен материал и изделия от него продължава. В сравнение с 2006 г. увеличението е 16.2%.
Внос-Износ
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на дървен материал и изделия от него през 2007 г. продължи още по-интензивно. Прирастът спрямо 2006 г. е 47.6%.
  • През 2007 г. увеличението на износа на дървен материал и изделия от него отново е по-голямо, като спрямо 2006 г. прирастът е 22.9%.
  • Тенденцията на неефективно изменение в структурата на износа от България на дървения материал започнала през 2004 г. продължи, но още по-интензивно.
Външна търговия
  • Външнотърговското салдо на България с дървен материал и изделия от него през 2007 г. е положително. Тенденцията обаче сочи постепенно намаление. В сравнение с 2002 г. то е по-малко с 5.6 пъти, а спрямо 2006 г. – с 66.2%.
Вътрешен пазар
  • Увеличава се потреблението на дървен материал в страната. В сравнение с 2003 г. то е повече с 1.6 хил. куб.м. или с 9.3%. Спрямо 2005 г. увеличението е 7.4 хил. куб.м. или с 66%.
Предприятия от сектора
  • Намалява задлъжнялостта на предприятията от подсектора, увеличава се тяхната рентабилност и ликвидност.
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2006 г., показват следното: с 44% по-малка задлъжнялост на предприятията от подсектора, с 5.8% по-нисък коефициент на рентабилност на продажбите, с 33.9% по-нисък коефициент на собствения капитал, с 16.9% по-висок коефициент на привлечения капитал. По-висок е коефициентът на обща ликвидност с 14.2% и на незабавна ликвидност с 4.9%. Коефициентът на бърза ликвидност е по-малък с 2.6%.

Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1.    БВП и инвестиции
1.2.    Пазар на труда
1.3.    Инфлация
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Стокообмен
2.4.    Безработица
2.5.    Инфлация
2.6.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос-Износ
3.3.    Външна търговия
3.4.    Вътрешен пазар
3.5.    Предприятия от сектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Годишни данни (2002-2006)
4.2.2.    Годишни данни (2007)
V .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
5.1.    Внос, износ, салдо
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2007)
5.1.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2007)
5.2.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2007)
5.3.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на дървен материал и изделия от него в България
5.4.2.    Износ на дървен материал и изделия от него от България
5.5.    Световна търговия с дървен материал (2006)
5.5.1.    Износители на иглолистен дървен материал (нарязан или бичен)
5.5.2.    Износители на широколистен дървен материал (нарязан или бичен)
5.5.3.    Вносители на иглолистен дървен материал (нарязан или бичен)
5.5.4.    Вносители на широколистен дървен материал (нарязан или бичен)
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Материални баланси  (2003–2006)
6.1.1.    Иглолистен дървен материал
6.1.2.    Широколистен дървен материал
6.1.3.    Паркетни дъски
6.1.4.    Шперплат
6.1.5.    Плочи от дървесни частици
6.1.6.    Плочи от дървесни влакна
6.1.7.    Фурнирни листове
6.2.    Продажби (2007)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели”
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Конкуренция, пазарен дял
7.4.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.4.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
7.5.    Публични дружества от подсектора
7.5.1.    Алфа Ууд България АД
7.5.2.    Лесопласт АД
7.5.3.    Сливница-1968 АД
7.5.4.    Фазерлес АД
VIII .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
8.1.    Компетентни органи
8.2.    Закон за горите
8.3.    Закон за защитените територии
8.4.    Наредба №20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година
8.5.    Наредба №21 от 07.07. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година
8.6.    Наредба № 35 от 27 август 2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по специалната програма на европейския съюз за присъединяване в областта на земеделието и селските райони (Сапард)
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1