Дървен материал и изделия от дърво (без мебели) - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • През второ тримесечие на 2009 г. (Q2`2009) предприятията в Дървообработващата промишленост на България са реализирали с 35% по-малък обем продажби (по текущи цени), в сравнение със същия период на 2008 г. За първите 6 м. на година общия спад на производството е с 42%.
  • Наблюдава се понижение с 43% на производството в подсектора през второто тримесечие на 2009 г. спрямо същия период на предходната година. Намалението през първата половина на годината е 42%.
Внос - Износ
  • Намалението на вноса е още по-голямо спрямо първите три месеца на 2009 г. Намалението на годишна база е 2.3 пъти (през първото тримесечие – близо 2 пъти). Спадът през полугодието е 2.1 пъти.
  • В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. намалението при изнесените стоки от дървообработващата промишленост е 11.9% (през първото тримесечие – понижение с 21.3%). Намалението през периода януари-юни е 14.9%.
  • Спадът на вноса през второто тримесечие е 6.2 пъти по-голям от този на износа, а салдото е положително с над 12.3 млн. EUR (година по-рано е отрицателно с 13.6 млн. EUR). През първата половина на настоящата година салдото също е положително с близо 15 млн. EUR (срещу отрицателно с 28.1 млн. EUR през първата половина на 2008 г.).
Продажби на вътрешния пазар
  • Основната част от обработения дървен материал и изделия от него е предназначено за вътрешния пазар.
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ, по съкратената номенклатура показват, че продажбите на предприятията, включени в извадката през второто тримесечие и първото полугодие са по-малки по всички наблюдавани продукти.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Международен Туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
2.1.    Производство
2.2.    Внос - Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие
5.2.    Първо полугодие
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Публични дружества от подсектора
6.3.1.    Алфа Ууд България АД
6.3.2.    Лесопласт АД
6.3.3.    Фазерлес АД
6.3.4.    Сливница-1968 АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1