Дървен материал и изделия от дърво (без мебели)- развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2010 г. производството на дървообработващата промишленост в България отчита увеличение. Спрямо първото тримесечие на 2010 г. прирастът е с 30.2%, а на годишна база – с 21.2%.
  • Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги в дървообработващата промишленост също се увеличава. В сравнение с първото тримесечие на 2010 г. с 36.6%, а на годишна база – с 6.9%.
Внос - Износ
  • Започналата през последното тримесечие на 2008 г. тенденция на намаление на тримесечния внос на годишна база е прекъсната. В сравнение с второто тримесечие на 2009 г. увеличението е с 12.8%. През първото полугодие има намаление с 8.7%. То се дължи на големият спад през първите три месеца на годината (с 38.9%).
  • Дървообработващата промишленост на България отчита увеличение на износа на годишна база за трето поредно тримесечие - с 39.9%. През полугодието прирастът е с 36.1%.
  • Увеличението на износа на годишна база е 4.7 пъти по-голямо от това на вноса, в резултат на което положителното салдо за второто тримесечие се увеличава с 94.3%. През първата половина на 2010 г. положителното салдо нараства 2.9 пъти, благодарение на големия прираст на износа и намалението на вноса в страната.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното съкратено изследване показват, че през второто тримесечие на 2010 г. на годишна база са по-големи продажбите на фурнирните листове и развиван фурнир за шперплат, плочите от дървесни частици и другите фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина.
  • През полугодието са по-големи продажбите на фурнирните листове и развиван фурнир за шперплат и другите фурнировани плочи и подобна слоеста дървесина.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати и производителност на труда
1.1.7.    Международен туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие H1'2010
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
2.1.    Производство
2.2.    Внос - Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
3.2.    Първо полугодие H1'2010
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.1.2.    Първо полугодие H1'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.2.2.    Първо полугодие H1'2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.3.2.    Първо полугодие H1'2010
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие Q2'2010
5.2.    Първо полугодие H1'2010
VI .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
6.1.    Наети лица
6.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
6.1.2.    Първо полугодие H1'2010
6.2.    Средна месечна заплата
6.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
6.2.2.    Първо полугодие H1'2010
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
7.2.    Сертифицирани фирми
7.3.    Публични дружества от подсектора
7.3.1.    Алфа Ууд България АД
7.3.2.    Лесопласт АД
7.3.3.    Фазерлес АД
7.3.4.    Сливница-1968 АД
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1