Дървен материал и изделия от дърво (без мебели) - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 3-то тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Предприятията от дървообработващата промишленост в България отчитат през третото тримесечие на 2009 г. спад в продажбите от 35.7%. Намалението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги за деветмесечието е с 39.9%.
  • Производството е по-малко с 35.9% (за първото полугодието – 42%), при спад за деветмесечието от 40%.
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ, по съкратената номенклатура показват, че производството в предприятията, включени в извадката, е по-малко по всички наблюдавани продукти.
Внос - Износ
  • Външнотърговският оборот през третото тримесечие намалява с по-бавни темпове. В сравнение със същия период на 2008 г. намалението е 47% (през първото полугодие – 2.1 пъти) и спадът през деветмесечието от 2 пъти.
  • Намалението и при износа през третото тримесечие е по-малко - 10% (през първото полугодие – 14.9%). Спадът през деветмесечието е 13.1%.
  • Намалението на вноса е многократно по-голямо от спада на износа, от което салдото за третото тримесечие е положително с 8.3 млн. EUR (година по-рано е отрицателно с 13.8 млн. EUR). През деветмесечието салдото е положително с 22.2 млн. EUR.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ, по съкратената номенклатура показват, че и продажбите на предприятията, включени в извадката са по-малки по всички наблюдавани продукти, с изключение на фурнирните листове, които през третото тримесечие са повече.
Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Трето тримесечие (Q3`2009)
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Разходи на работодателите за труд
1.1.8.    Международен туризъм
1.1.9.    Инфлация
1.2.    Деветмесечие (IX`2009)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
2.1.    Производство
2.2.    Внос - Износ
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Трето тримесечие
3.2.    Деветмесечие
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Трето тримесечие
4.1.2.    Деветмесечие
4.2.    Внос
4.2.1.    Трето тримесечие
4.2.2.    Деветмесечие
4.3.    Износ
4.3.1.    Трето тримесечие
4.3.2.    Деветмесечие
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Трето тримесечие
5.2.    Деветмесечие
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по печалба
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Публични дружества от подсектора
6.3.1.    Алфа Ууд България АД
6.3.2.    Лесопласт АД
6.3.3.    Фазерлес АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1