Дървен материал и изделия от дърво (без мебели) - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции
Производство
  • През 2009 г. промишленото производство в сектора намалява с 37.2% спрямо 2008 г. Приходите от продажби на предприятията от подсектора намаляват с 32.9%.
  • През 2009 г. производството на предприятията, включени в извадката, по всички наблюдавани продукти е по-малко в сравнение с 2008 г.
Внос-Износ
  • Тенденцията на увеличение на вноса на дървен материал и изделия от дърво е прекъсната и през 2009 година се отчита значителен спад. Спрямо 2008 г. намалението на вноса е 1.9 пъти.
  • През 2009 г. намалението на износа на дървен материал и изделия от него от България продължава. Спрямо 2008 г. износът на дървен материал и изделия от дърво е по-малък с 5.1%.
Вътрешен пазар
  • Резултатите за периода 2005-2008 г. показват, че по-голямата част от ресурса на дървения материал се потребява в страната, но плочите от частици или влакна и паркетните дъски за основни за износ.
Заетост и заплати
  • През 2009 г. наетите лица в сектора намаляват с 13.4% спрямо 2008 година, а средната месечна работна заплата се учеличава с 14.7%.
Предприятия от сектора
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката през 2008 г. показват, че задлъжнялостта на предприятията от подсектора е по-ниска. Рентабилността на продажбите е по-малка с 1.7 пункта, на собствения капитал с 5.2 пункта, а на привлечения капитал – с 2.5 пункта. Общата ликвидност е по-висока с 6.6%, бързата е по-малка с 11%, а незабавната ликвидност - с 36%.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2.    Годишни данни (2009)
2.2.1.    Продукция
2.2.2.    Продажби на дребно
2.2.3.    Брутен вътрешен продукт
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Заетост
2.2.6.    Заплати
2.2.7.    Чуждестранни инвестиции
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Инфлация
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос-Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Предприятия от сектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2005-2008)
4.1.1.    Продукция в стойностно изражение
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Предварителни данни (2009)
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2009
4.2.2.    Годишни данни 2009
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външна търговия
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.1.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.3.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на дървен материал и изделия
5.4.2.    Износ на дървен материал и изделия
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Материални баланси (2005–2008)
6.1.1.    Иглолистен дървен материал
6.1.2.    Широколистен дървен материал
6.1.3.    Паркетни дъски
6.1.4.    Шперплат
6.1.5.    Плочи от дървесни частици
6.1.6.    Плочи от дървесни влакна
6.1.7.    Фурнирни листове
6.2.    Годишни данни (2009)
6.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2009
6.2.2.    Годишни данни 2009
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство на дървен материал и изделия от него (без мебели)”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Конкуренция, пазарен дял
8.4.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.4.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
8.5.    Публични дружества от подсектора
8.5.1.    Алфа Ууд България АД
8.5.2.    Лесопласт АД
8.5.3.    Фазерлес АД
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
10.1.    Закон за горите
10.2.    Кодекс на труда
10.3.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.4.    Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
10.5.    Наредба № РД-07-2  от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1