Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Интензивното развитие на производството на дървен материал и изделия от него в България продължи и през 2005 г. В сравнение с 2004 г., увеличението е 10%.
  • Растежът на производството спрямо 2000 г. – 2.3 пъти е с 40 процентни пункта по-голям от увеличението на производството в преработващата промишленост.
Внос-Износ
  • Тенденцията на значителното увеличение на вноса на дървен материал и изделия от него продължи и през 2005 г. В сравнение с 2001 г. увеличението е 3.4 пъти;
  • През 2005 г. тенденцията на значително увеличение на износа на дървени материали и изделия от него е прекъсната. Спрямо 2004 г. са изнесени по-малко стоки за 292 хил.EUR или с 0.2%.
  • България продължава да бъде нетен износител на дървен материал и изделия от него. Положителното салдо през 2005 г. обаче в сравнение с 2004 г., е по-малко с близо една трета.
Вътрешен пазар

  • През 2004 г. в сравнение с 2003 г. са по-големи продажбите на иглолистен дървен материал, паркетни дъски и плочи от дървесни частици.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.1.1.    Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор
1.1.2.    Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.2.    Външна търговия
1.3.    Безработица
1.4.    Други показатели
1.5.    Чуждестранни инвестиции
II .    ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЕКТОРА
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос-Износ
3.3.    Вътрешен пазар
IV .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
4.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката
4.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от Сектора “Производство на дървен материал и изделия от него”
4.2.1.    Задлъжнялост
4.2.2.    Рентабилност
4.2.3.    Ликвидност
4.3.    Сертифицирани фирми по ISO
4.4.    Членове на GS1
4.5.    Най-големи предприятия от Сектора
4.6.    Публични дружества от отрасъла
V .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
5.1.    Българско законодателство
5.2.    Европейско законодателство
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРОИЗВОДСТВО
7.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.2.    Производство на основни изделия (2001-2004)
7.3.    Годишни данни  (2005)
VIII .    ВНОС - ИЗНОС
8.1.    Внос, износ, салдо
8.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
8.1.2.    Годишни данни (2001-2005)
8.2.    Внос
8.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
8.2.2.    Годишни данни (2001-2005)
8.2.3.    Внос по страни
8.3.    Износ
8.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
8.3.2.    Годишни данни (2001-2005)
8.3.3.    Износ по страни
IX .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
9.1.    Материални баланси  (2003–2004)
9.1.1.    Иглолистен дървен материал
9.1.2.    Широколистен дървен материал
9.1.3.    Паркетни дъски
9.1.4.    Шперплат
9.1.5.    Плочи от дървесни частици
9.1.6.    Плочи от дървесни влакна
9.1.7.    Фурнирни листове
9.2.    Материални баланси 2005 г.
X .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ФУРНИР И ШПЕРПЛАТ
Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1