Дървен материал и изделия от него - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на увеличението на производството в дървообработващата промишленост в България продължи и през второто тримесечие на 2006 г. В сравнение със същия период на 2005 г. прирастът е 10.7%.
  • За първото полугодие на 2006 г. предприятията от сектора са реализирали приходи от 277 млн.лв., което е прираст от 10,5% в сравнение със същия период на миналата година.
Внос
  • Продължи тенденцията на чувствително увеличение на вноса на дървен материал и изделия от него. В сравнение с второто тримесечие на 2005 г. прирастът е 33%, а спрямо полугодието – 31%.
Износ
  • През второто тримесечие на 2006 г. отново има чувствително увеличение на износа на дървен материал и изделия от него – 13%, а за полугодието увеличението е 9%;
  • Продължава тенденцията на неефективни промени в структурата на износа на дървен материал. Около 38% е необработеното дърво, което е с по-нисък дял на добавена стойност и с пъти по-ниски цени. Спрямо същия период на 2005 г. износът е по-голям с близо 3.6  млн. EUR или с 45%.
Външнотърговско салдо
  • Салдото от външнотърговския стокообмен е положително, но с тенденция на намаление. Увеличението на вноса е по-голямо, а положителното салдо през първите полугодия на последните три години намаля с близо една трета.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ по съкратена номенклатура за 2006 г. показват, че по-голямата част от продукцията на дървообработващата промишленост се продава на вътрешния пазар. Само по-голямата част от плочите от дървесни частици и дъбовите паркетни дъски и фризи се изнася.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Външнотърговско салдо
1.5.    Продажби на вътрешния пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие 2006 г. (Q2`2006)
2.2.    Първо полугодие на 2006 г. (H1`2006)
III .    ВНОС - ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.1.2.    Първо полугодие (H1`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.2.2.    Първо полугодие (H1`2006)
3.2.3.    Дърва за горене и дървени въглища
3.2.4.    Дървен материал
3.2.5.    Дървесни плочи
3.2.6.    Други изделия
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.3.2.    Първо полугодие (H1`2006)
3.3.3.    Дърва за горене и дървени въглища
3.3.4.    Дървен материал
3.3.5.    Дървесни плочи
3.3.6.    Други изделия
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1