Месна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Производството на предприятията от месната промишленост в България отчита спад на годишна база за шесто поредно тримесечие. През периода април-юни на 2010 г. производството намалява с 15% спрямо същия период на 2009 г. Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги също намалява на годишна база - с 15.4%.
  • Сравнението с първото тримесечие обаче, производството показва известни положителни сигнали. През второто тримесечие на 2010 г. е отчетен 7.4% ръст спрямо предходните три месеца. Оборотът от продажби се увеличава със 7.9%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на внесените количества на годишна база се запази. През второто тримесечие на 2010 г. прирастът е със 7%, а през първото полугодие – със 7.7%.
  • И през второто тримесечие на 2010 г. е отчетено увеличение на изнесените от България количества на годишна база. През второто тримесечие прирастът е 27.7%, а през първото полугодието той е още по-значителен – с 50.4%.
  • Отрицателното салдо през второто тримесечие е по-малко с 1.5%, а за полугодието - с 16.6%.
Продажби на вътрешния пазар
  • На годишна база през второто тримесечие на 2010 г. наблюдаваните предприятия са продали повече месо от свине, колбаси и месо от птици.
  • През първото полугодие предприятията са реализирали по-големи продажби на колбаси, месо от птици и от свине.

Съдържание
 I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати и производителност на труда
1.1.7.    Международен туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие H1'2010
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
3.2.    Първо полугодие H1'2010
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговско салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.1.2.    Първо полугодие H1'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.2.2.    Първо полугодие H1'2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.3.2.    Първо полугодие H1'2010
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие Q2'2010
5.2.    Първо полугодие H1'2010
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Сертифицирани фирми
6.3.    Членове на GS1
6.4.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1