Хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2014

Основни тенденции

Производство

 • Производството на хранителни продукти в България нараства през 2014 г. В сравнение с 2010 г. прирастът на физическия обем на продукцията (по съпоставими цени) е 1.5%, а на годишна база – 4.6%. Продукцията на напитките, обаче, отчита намаление както спрямо 2010 г., така и спрямо предходната – съответно с 8.2% и с 5.1%. При производството на тютюневи изделия е отчетено намаление спрямо 2010 г. с 0.2%, но в сравнение с 2013 г. има увеличение на произведената продукция с 11%, по съпоставими цени.
 • Оборотът при производството на хранителни продукти в България нараства през 2014 г. В сравнение с 2010 г. прирастът по съпоставими цени е 12.7%, а на годишна база – 1.7%. Оборотът при напитките нараства спрямо 2010 г. с 12.4%, но се свива на годишна база с 4.7%. При производството на тютюневи изделия е отчетен прираст на оборота спрямо 2010 г. с 19.2%, но в сравнение с 2013 г. по съпоставими цени има спад с 1.7%.
 • През целият изследван период има трайна тенденция на увеличение на произвежданите хранителни продукти. В сравнение с 2010 г. те нарастват с 20.7%, а спрямо 2013 г. – с 9.1%. Производството на напитки е с относително постоянни темпове. През 2014 г. има прираст с 0.2% спрямо 2010 г. и намаление с 4.8% на годишна база. При тютюневите изделия тенденцията е подобна. Произведените количества се запазват относително постоянни през разглеждания период.

Продажби на вътрешния пазар

 • Продажбите на хранителни продукти, както в количествено, така и в стойностно изражение отчитат ясно изразена тенденция на увеличение. В сравнение с 2010 г. продадените количества нарастват с 20.4%, а спрямо 2013 г. – с 10.2%.
 • Продажбите на напитки от българските производители е с относително постоянни темпове. През 2014 г. прирастът с 0.8% спрямо 2010 г., но има намаление с 4.2% на годишна база.
 • При тютюневите изделия продадените количества през 2014 г. отбелязват лек спад спрямо относително постоянните количества на продажбите през останалите години на разглеждания период.

Внос - Износ

 • През 2014 г. стокообменът с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия нараства в сравнение с 2010 г. с 34.8%. Спрямо 2013 г. прирастът е 2.8%, като той идва изцяло от нарастването на износа. Отрицателното салдо намалява значително през 2014 г. главно заради благоприятния ефект на повишения износ. В сравнение с 2010 г. салдото се подобрява с 69%, а спрямо 2013 г. – със 70.9%.
 • Вносът на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия в България поддържа постоянни нива в количествено изражение през изследвания период. Физическият внос се е увеличил с 3.8% спрямо 2010 г. В сравнение с 2013 г. вносът на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия намалява с 3.9%.
 • През период 2010-2014 г. износът на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия от България расте непрекъснато, като темпът се засилва през последните две години. Физическият износ се е увеличил с 30.5% спрямо 2010 г. и с 13.3% в сравнение с 2013 г.

Заетост, заплати и инвестиции

 • Работещите в подсектор „Производство на хранителни продукти“ очертават тенденция на намаление през изследвания период, която е прекъсната през 2014 г. Наетите лица са по-малко спрямо 2010 г. със 7.2%, макар на годишна база да се отчита нарастване с 1.5%. В подсектор „Производство на напитки“ работещите намаляват с 12.2% спрямо 2010 г. и остават почти без промяна на годишна база. Наетите служители в подсектор „Производство на тютюневи изделия“ в сравнение с 2010 г. са по-малко с 29.4%, а спрямо 2013 г. – с 1.7%.
 • Средната заплата на работещите в подсектор „Производство на хранителни продукти“ е по-голяма спрямо 2010 г. с 20.4%, а на годишна база – с 4.8%. В подсектор „Производство на напитки“ средната месечна работна заплата нараства с 27.4% спрямо 2010 г. и с 4.9% на годишна база. Средната заплата в подсектор „Производство на тютюневи изделия“ в сравнение с 2010 г. е по-висока с 22.3%, а спрямо 2013 г. се запазва почти непроменена – ръст от 0.4%.
 • През 2014 г. преките чуждестранни инвестиции в сектор „Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” намаляват с 2.2% в сравнение с 2010 година, а на годишна база спрямо 2013 г. - с 5.3%.

Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора

 • Спрямо нефинансовия сектор на икономиката, предприятията от подсектор “Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия” се характеризират с по-висока рентабилност на продажбите със 71.7%. Коефициентът на задлъжнялост е по-малък с 1.7%, а общата ликвидност - с 4.8% спрямо тези от нефинансовия сектор.
Съдържание

I.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Производство
1.2.    Продажби на вътрешния пазар
1.3.    Внос - Износ
1.4.    Заетост, заплати и инвестиции
1.5. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
II.    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Продукция и оборот в стойностно изражение
2.1.1.    Продукция
2.1.2.    Оборот
2.2.    Производство на основни продукти
2.2.1.    Месо и месни продукти
2.2.2.    Преработени и консервирани риба и други водни животни
2.2.3.    Мляко и млечни продукти
2.2.4.    Преработени и консервирани плодове и зеленчуци
2.2.5.    Растителни и животински масла и мазнини
2.2.6.    Мелничарски продукти, нишесте и продукти
2.2.1.    Хлебни и тестени изделия
2.2.1.    Други хранителни продукти
2.2.1.    Готови храни за животни
2.2.1.    Напитки
2.2.1.    Тютюневи изделия
III.    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
3.1.    Месо и месни продукти
3.2.    Преработени и консервирани риба и други водни животни
3.3.    Мляко и млечни продукти
3.4.    Преработени и консервирани плодове и зеленчуци
3.5.    Растителни и животински масла и мазнини
3.6.    Мелничарски продукти, нишесте и продукти
3.7.    Хлебни и тестени изделия
3.8.    Други хранителни продукти
3.9.    Готови храни за животни
3.10.  Напитки
3.11.  Тютюневи изделия
IV.    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговски баланс
4.2.    Внос
4.2.1.    Месо и месни продукти
4.2.2.    Риба и рибни продукти
4.2.3.    Мляко и млечни продукти
4.2.4.    Преработени и консервирани плодове и зеленчуци
4.2.5.    Растителни и животински масла и мазнини
4.2.6.    Мелничарски продукти, нишесте и продукти
4.2.7.    Хлебни и тестени изделия
4.2.8.    Готови храни за животни
4.2.9.    Други хранителни продукти
4.2.10.  Напитки
4.2.11.  Тютюневи изделия
4.3.    Износ
4.3.1.    Месо и месни продукти
4.3.2.    Риба и рибни продукти
4.3.3.    Мляко и млечни продукти
4.3.4.    Преработени и консервирани плодове и зеленчуци
4.3.5.    Растителни и животински масла и мазнини
4.3.6.    Мелничарски продукти, нишесте и продукти
4.3.7.    Хлебни и тестени изделия
4.3.8.    Готови храни за животни
4.3.9.    Други хранителни продукти
4.3.10.  Напитки
4.3.11.  Тютюневи изделия
V.    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
5.1.    Наети лица
5.2.    Средна месечна заплата
VI.    ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
VII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”
7.2.1.    Активи и пасиви
7.2.2.    Рентабилност
7.2.3.    Ликвидност
7.2.4.    Задлъжнялост
7.3.    Лицензи и сертификати
7.4.    Конкуренция, пазарен дял
7.4.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
7.4.2.    Водещи предприятия по печалба
7.4.3.    Водещи предприятия по дълготрайни активи (ДА)
7.4.4.    Водещи предприятия по служители
7.5.    Публични дружества
7.5.1.    Българска захар АД
7.5.2.    Захарни заводи АД - Горна Оряховица
7.5.3.    Слънчо АД - Свищов
7.5.4.    Винзавод АД – Асеновград
7.5.5.    Ломско пиво АД – София
7.5.6.    Тодоров АД – София
7.5.7.    Слънце Стара Загора-Табак АД - Стара Загора
VIII.    НОРМАТИВНА УРЕДБА
8.1.    Закон за храните
8.2.    Закон за генетично модифицирани организми
8.3.    Подзаконови актове
8.3.1. Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
8.3.2. Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните
8.3.3. Наредба № 2 за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
8.3.4. Наредба № 29 за производство и търговия на посевен материал от тютюн
8.3.5. Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия
8.3.6. Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
8.3.7. Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия
IX.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1