Развитие на туризма в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
  • През 2005 г. продължи да расте ефективността на туризма в България, но с по-бавен темп. Делът на туристическите услуги в БВП надхвърли 5%. В сравнение с 2001 г. той е по-голям с 0.83 пункта, а спрямо 2004 г. с 0.12 пункта. Около 6.4% от прираста на БВП през 2005 г. спрямо 2004 г. е от туристически услуги.
  • През 2005 г. посещенията за туризъм и почивка са близо 4.1 млн. броя Увеличението спрямо 2000 г. е с над 1.7 млн.броя или със 73%. Спрямо 2004 г. броят им е повече с 80 хил. или с 2%.
  • Настъпиха съществени изменения на посещенията по страни. В сравнение с 2000 г. най-голямо е увеличението на посетителите от Германия, Гърция, Великобритания и Сърбия и Черна гора. По-малко са посещенията от Македония и Румъния.
  • Продължи тенденцията на значително нарастване на броя на хотелите в България и на леглата в тях. През 2005 г. броят на хотелите с над 30 легла достигна 1230. В сравнение с 2000 г. прирастът е близо 2 пъти, а спрямо 2004 г. – с 21%.
  • Настъпиха съществени изменения в структурата на нощувките по категории хотели, което е резултат от модернизирането на базата за туризъм. В сравнение с 2003 г. най-голямо е увеличението на нощувките в четири-звездните хотели – с 2.1 млн.броя или с 90%. Увеличението в пет-звездните и “специалните” хотели е с 368 хил.броя или с 67%.
  • Нарастват реализираните приходи от нощувки. През 2005 г. те са близо 480 млн. лв. и са по-големи в сравнение с 2000 г. с 2.5 пъти, а спрямо 2004 г. – с 23%.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Основни макроикономически показатели
1.2. Брутен вътрешен продукт
1.2.1. Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор
1.2.2. Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.3. Външна търговия
1.4. Безработица
1.5. Други показатели
1.6. Чуждестранни инвестиции
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
III . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
3.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката
3.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор "Хотели и ресторанти"
3.2.1. Задлъжнялост
3.2.2. Рентабилност
3.2.3. Ликвидност
3.3. Финансовото състояние на предприятията от подсектор "Дейности на туроператори и туристически агенции"
3.3.1. Задлъжнялост
3.3.2. Рентабилност
3.3.3. Ликвидност
3.4. Публични дружества от подсектор "Хотели и ресторанти"
3.5. Най-големи предприятия от Сектора
3.5.1. Отрасъл Хотели
3.5.2. Отрасъл Ресторанти
3.5.3. Отрасъл Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
IV . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
V . ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ
5.1. Общ брой
5.2. Цел на посещенията
5.3. Посещения за туризъм и почивка
5.3.1. Посещения на чужденците по страни
5.3.2. Времетраене на посещенията за туризъм и почивки
VI . БАЗА ЗА ТУРИЗЪМ
6.1. Хотели
6.2. Легла в хотелите
6.3. Използваемост на хотелите
6.4. Приходи от нощувки
VII . ЕФЕКТИВНОСТ НА ТУРИЗМА
VIII . ПРОБЛЕМИ В СЕКТОРА
IX . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1. Понятия
9.2. Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена
9.3. Хотелиерство и ресторантьорство
X . ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора
10.2. Полезни връзки


Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1