Развитие на туризма в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Посещения на чужденци
 • Тенденцията на увеличаване на посещенията на чужденци в България продължи и през 2006 г., но отново с по-бавен темп. Прирастът спрямо 2005 г. е 3%. Това е най-ниският годишен темп за периода 2000 – 2006 г.
 • Основната част от чужденците посещават България за туризъм или почивка. През 2006 г. техният дял е 84.6%.
 • От посещаващите страната чужденци за туризъм и почивка са от страни от Европейския съюз, както и от Македония, Сърбия и Черна гора, Русия, Румъния.
 • Престоят в хотелите с над 30 легла средно на един посетител с цел туризъм и почивка е сравнително малък. През 2006 г. той е 2.682 броя.
 • Настъпиха съществени изменения в структурата на нощувките по категории хотели, които са резултат от модернизирането на базата за туризъм. Делът на пренощувалите в хотели с четири звезди спрямо 2003 г., е по-голям с 15.4 пункта, а в пет звезди и “специални” – с 2.7 пункта. По-малък с 14.1 пункта е делът на пренощувалите в хотели с една и две звезди и с 4 пункт – с три звезди.
 • В хотелите с три, четири и пет звезди са най-много нощувалите посетители от Германия. Тенденцията обаче сочи постепенно намаляване на техния дял. През 2006 г. в тези категории хотели е най-голям делът на пренощувалите посетители от Русия.
База за туризъм
 • Продължава тенденцията на значително нарастване на броя на хотелите и на леглата в тях. Хотелите, в сравнение с 2000 г., са с 2.1 пъти повече, а леглата – със 76.7%.
 • Поради ясно изразения сезонен характер на туризма в България, капацитетът на по-голямата част от хотелите се използва по-пълно едва през около 3-4 месеца в годината. Тенденцията до 2005 г. обаче сочи постепенно увеличение на използваемостта. През 2006 г. обаче спрямо 2005 г., има намаление с 1.8 пункта.
 • Непрекъснато се увеличават реализираните приходи от нощувки. През 2006 г. те са близо 564 млн. лв. В сравнение с 2000 г. те са 3 пъти по-големи.
Ефективност от туризма
 • Тенденцията на увеличение на приходите от туризма продължава и през 2006 г., но със значително по-бавен темп. Спрямо 2005 г. те са повече с 5.4%, което е най-ниският годишен темп за периода 2000 – 2006 г. Увеличението спрямо 2000 г. е със 76.5%.
 • Тенденцията на значително увеличение на разходите за пътувания на български граждани в чужбина продължава. В сравнение с 2000 г. те са 2 пъти повече, а спрямо 2005 г. – с 11.2%.
 • В резултат на по-бързото нарастване на разходите за пътувания на български граждани в чужбина, има трайна тенденция на намаление на дела на услугите от туризъм в БВП на страната. В сравнение с 2000 г. делът е по-малък с 0.70 пункта, а спрямо 2005 г. – с 0.57 пункта.
SWOT анализ на подсектора
Силни страни:
 • Нова и сравнително висока категорийна база;
 • Разработено присъствие на европейския пазар;
 • Общините са мотивирани да инвестират в туризма;
Слаби страни:
 • Предлагането е на масов продукт в ниския ценови сегмент;
 • Недоизградена инфраструктура;
 • Липса на квалифициран персонал;
Възможности:
 • Развитие на пълна гама алтернативни видове туризъм;
 • Масирана рекламна кампания;
 • Потенциал за културен туризъм;
Заплахи:
 • Опасност от свръхзастрояване;
 • Наличие на силна конкуренция от съседните страни;
 • Слабо и неефективно усвояване на средствата от еврофондовете.

Съдържание
I. ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2006)
1.1. Основни макроикономически показатели
1.2. Брутен вътрешен продукт
1.3. Външна търговия
1.4. Безработица
1.5. Инфлация
1.6. Преки чуждестранни инвестиции
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
2.1. Посещения на чужденци
2.2. База за туризъм
2.3. Ефективност от туризма
2.4. SWOT анализ на подсектора
III . ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ
3.1. Общ брой
3.2. Цел на посещенията
3.3. Посещения за туризъм и почивка
3.3.1. Посещения на чужденците по страни
3.3.2. Времетраене на посещенията за туризъм и почивки
IV . БАЗА ЗА ТУРИЗЪМ
4.1. Хотели
4.2. Легла в хотелите
4.3. Използваемост на хотелите
4.4. Приходи от нощувки
V . ЕФЕКТИВНОСТ НА ТУРИЗМА
VI . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1. Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор "Хотели и ресторанти"
6.3. Финансовото състояние на предприятията от подсектор "Дейности на туроператори и туристически агенции"
6.4. Публични дружества от подсектор "Хотели и ресторанти"
6.5. Конкуренция, пазарен дял
6.5.1. Отрасъл Хотели
6.5.2. Отрасъл Ресторанти
6.5.3. Отрасъл Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
6.6. Брой действащи фирми в сектора
VII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII . НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
8.1. Закон за туризма
8.2. Закон за насърчаване на инвестициите
8.3. Наредба за организацията на единната система за туристическа
8.3. информация
8.4. Наредба за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
IX . ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1