Развитие на туризма в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции

Посещения на чужденци

 • До 2008 г. има постоянен прираст на чужденците, посетили България. През 2009 година, в резултат на световната финансова и икономическа криза, се наблюдава намаление със 7.7%. През 2010 г. отново има увеличение на посетителите в страната, но нивата все още са под тези от 2008 г. – годината преди рецесията.
 • Основната част от чужденците посещават България с цел почивка и екскурзия. В сравнение с 2005 г. техният брой нараства с 3.4%, а спрямо 2009 г. – с 11%.
 • През 2010 г. най-много са посетителите от Германия, Румъния, Гърция и Русия – около 47.5%.
 • Най-голям е броят на нощувките в хотелите с четири и пет звезди (вкл. категория “специална”), както и в специалните хотели.
 • Поради ясно изразения сезонен характер на туризма в България, капацитетът на по-голямата част от хотелите се използва по-пълно едва около 3-4 месеца в годината.
 • През 2009 г. броят на реализираните нощувки бележи краят на възходящата тенденция и най-ниското ниво за разглеждания период. През 2010 г. отново има увеличение на годишна база с 5.8%, като се достига нивото от 2005 г.
 • През 2010 г. има увеличение на приходите от нощувки в сравнение с 2009 г. с 4.3%. Стойностният обем на приходите от нощувки обаче продължава да е по-нисък спрямо 2008 г.

База за туризъм

 • В резултат на кризата, засегнала силно строителния и туристическия сектор, бързият темп на разрастване на курортните комплекси е прекъснат. Общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване в курортите с национално значение се запазва сравнително постоянен през последните три години.
 • Легловата база на деветте курорта с национално значение представлява 45.1% от общата леглова база на туристическия сектор в България. Общият брой на легладенонощията във водещите български курорти представлява 34.2% от общо за страната през 2010 г. или малко над една трета. Реализирани в тях нощувки представляват 64.1% от общия брой за страната през 2010 г.
 • Броят на лицата, които са нощували в курортните комплекси с национално значение, се запазва сравнително постоянен през разглеждания период. През 2010 г. той представлява 31.4% от туристите, посетили и нощували в България през годината.
 • Приходите на деветте курорта съставляват 48.1% от общите приходи от туризъм в страната за 2010 г. Комплексите „Слънчев бряг” и „Златни пясъци” реализират 72.7% от общите приходи на курортите с национално значение и почти 35% от общите приходи от туризъм на България.

Ефективност от туризма

 • Тенденцията на увеличение на приходите от туризма в България е прекъсната през 2009 година, но през 2010 г. отново е регистриран прираст. В сравнение с 2005 г. увеличението е с 40.5%, а спрямо 2009 г. - с 2.5%.
 • Делът на постъпленията от пътувания през летните месеци реализират голяма част от приходите като през 2010 г. те представляват 78% от постъпленията през годината.
 • Разходите за пътувания на български граждани в чужбина намаляват. В сравнение с 2005 г. спадът е с 26%, а спрямо 2009 г. - с 11.6%.
 • Тенденцията на увеличение на положителното салдо от пътувания продължи и през 2010 г. В сравнение с 2005 г. положителното салдо е 2 пъти по-голямо, в резултат на повечето посещения на чужденци и по-малкото пътувания на български граждани зад граница, а спрямо 2009 г. - с 27.7%.
Съдържание

I.    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II.    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III.    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Посещения на чужденци
3.2.    База за туризъм
3.3.    Ефективност от туризма
IV.    ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ
4.1.    Общ брой
4.2.    Цел на посещенията
4.3.    Посещения за почивка и екскурзия
4.3.1.    Посещения на чужденци по страни
4.3.2.    Реализирани нощувки по категории
V.    БАЗА ЗА ТУРИЗЪМ
5.1.    Средства за подслон и места за настаняване
5.2.    Легла
5.3.    Използваемост на легладенонощията
5.4.    Реализирани нощувки и пренощували лица
5.5.    Приходи от нощувки
5.6.    Дейност на курортните комплекси
5.6.1.    Средства за подслон и места за настаняване
5.6.2.    Брой легла и легладенонощия
5.6.3.    Реализирани нощувки и пренощували лица
5.6.4.    Реализирани приходи от нощувки
VI.    ЕФЕКТИВНОСТ НА ТУРИЗМА
VII.    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Обща характеристика
7.2.    Основни финансови показатели на предприятията
7.2.1.    Хотели и ресторанти
7.2.2.    Туроператори и туристически агенции
7.3.    Водещите предприятия за 2009 г.
7.3.1.    Сектор Хотели и ресторанти
7.3.2.    Отрасъл Туроператори и туристически агенции
7.4.    Публични дружества
7.4.1.    Хотели и ресторанти
7.4.2.    Отрасъл Туроператори и туристически агенции
VIII.    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX.    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за туризма
9.2.    Закон за данък върху добавената стойност
9.3.    Закон за местните данъци и такси
9.4.  Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
9.5.   Наредба за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
9.6.   Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора
X.    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Eднократно
Поръчай
650.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1