Мебелна Промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Растежът на производството на мебелната промишленост в България продължи и през 2006 г. В сравнение с предходните години обаче темпът на нарастване е значително по-нисък.
Внос-Износ
  • Тенденцията на увеличение на вноса на мебели в България през 2005 г. продължи още по-интензивно. Прирастът на стойностния обем на вноса е 41%, а спрямо 2001 г. – 2,7 пъти.
  • Прирастът на валутата за закупените стоки е 41%, а спрямо 2001 г. – 2,7 пъти.
  • След голямото увеличение на износа на мебели през 2004 г. растежът продължава и през 2005 г., но с по-бавен темп.
  • Валутата от продадените стоки в сравнение с 2004 г. е повече с 11%, а прирастът спрямо 2001 г. достигна 2,5 пъти.
  • До 2004 г. положителното салдо от стокобмена с мебели непрекъснато растеше. Увеличението, в сравнение с 2001 г. достигна близо 53 млн. EUR или 2,6 пъти. През 2005 г. обаче прирастът на вноса е по-голям с 57%, в сравнение с увеличението на износа, а салдото в сравнение с 2004 г. е по-малко с 9,1 млн. EUR или с 11%.
Вътрешен пазар
  • Разчетите на база производството на мебели в стойностно изражение и износа показват, че основната част от продукцията на мебелната промишленост се изнася. Делът на износа за 2005 г. е почти 68%.
  • Делът на продукцията от продажбите на вътрешния пазар намалява-от 45,2% през 2001 г. на 32,3% през 2005 г.
  • Разчетите показват, че интензивното развитие на мебелното производство през последните 5 години идва главно от непрекъснатия растеж на износа.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (2000-2005)
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.2.1.    Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор
1.2.2.    Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Други показатели
II .    ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос-Износ
3.3.    Вътрешен пазар
IV .    ИСТОРИЯ
V .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
5.1.    Българско законодателство
5.1.1.    Ползвания от горите и земите в горския фонд
5.2.    Ползване на дървесина
5.2.1.    Концесии
5.3.    Изграждане на производствени предприятия
5.4.    Допустими емисии
5.5.    Други
5.6.    Национално управление по горите
5.7.    Национална горска стратегия
VI .    ПРОИЗВОДСТВО
6.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
6.2.    Годишни данни (2005)
6.3.    Производство на основни видове мебели
6.3.1.    Годишни данни (2001-2004)
6.3.2.    Годишни данни (2005)
VII .    ВНОС И ИЗНОС НА МЕБЕЛИ
7.1.    Външнотърговски баланс
7.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.1.2.    Годишни данни (2001-2005)
7.2.    Внос
7.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.2.2.    Годишни данни (2001-2005)
7.3.    Износ
7.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.3.2.    Годишни данни (2001 –2005)
VIII .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
8.1.    Годишни данни (2001-2004)
8.2.    Годишни данни (2005)
IX .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
9.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
9.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
9.3.    Сертифицирани фирми
9.4.    Най-големи предприятия от Сектора по нетни приходи
X .    ПРЕС-ДАЙДЖЕСТ
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1.    Приложение 1 . Кодове по митническа тарифа, използвани в анализа
11.2.    Приложение 2 - Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора
11.3.    Приложение 3 - Полезни връзки
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1