Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на значително увеличение на продукцията в мебелната промишленост в България продължи и през 2007 г., като спрямо 2006 г. прирастът е 25%.
Внос
  • Тенденцията за увеличение на вноса на мебели в България през 2007 г. е още по-силно изразена, като в сравнение с 2006 г. увеличението е с около 42%.
Износ
  • Продължава и тенденцията на увеличение на износа, като прирастът спрямо 2006 г. е близо 17%.
Външнотърговско салдо
  • През последните три години вносът се увеличава с по-бързи темпове в сравнение с износа и през 2007 г. положителното салдо спрямо 2004 г. е по-малко с 58%.
  • В сравнение с 2002 г. положителното салдо през 2007 г. е по-малко с 13.2 млн. EUR или с 26.9%. Намалението спрямо 2006 г. е 20.5 млн. EUR или с 36.4%.
Продажби на вътрешния пазар
  • През 2006 г. производителите са продали на вътрешния пазар 90% от произведените канцеларските мебели, 76% - от произведените кухненски мебели, 50% - от мебелите за спални, всекидневни и столови, близо 40% - от другите видове мебели от дървесина, включително от пластмаса.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовият сектор на икономиката през 2006 г. показват, че задлъжнялостта на предприятията от подсектора е по-голяма с 13%. Коефициентите на рентабилност са по-високи - рентабилността на продажбите с 40%, рентабилността на собствения капитал с 81%, рентабилността на привлеченият капитал – с 10%. Коефициентът на общата ликвидност е по-голям с 18%, на бързата ликвидност - с 10%. Коефициентът на незабавна ликвидност е по-малък с 54%.

Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1.    БВП и инвестиции
1.2.    Пазар на труда
1.3.    Инфлация
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Стокообмен
2.4.    Безработица
2.5.    Инфлация
2.6.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос
3.3.    Износ
3.4.    Външнотърговско салдо
3.5.    Продажби на вътрешния пазар
3.6.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продажби и продукция
4.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
4.1.2.    Годишни данни (2002-2007)
4.2.    Производство на основни видове мебели
4.2.1.    Годишни данни (2002-2006)
4.2.2.    Годишни данни (2007)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.1.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.2.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.3.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на мебели в България (2007)
5.4.2.    Износ на мебели от България (2007)
5.5.    Световна търговия с мебели (2006)
5.5.1.    Износители на мебели (2006)
5.5.2.    Вносители на мебели (2006)
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2006)
6.2.    Годишни данни (2007)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на мебели”
7.3.    Сертифицирани фирми
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.6.    Публични дружества от подсектора
7.6.1.    Мебелсистем АД - Пазарджик
7.6.2.    Метрон АД - Пролеша
7.6.3.    Независимост-40 АД - Габрово
7.6.4.    Никром Тръбна мебел АД - Ловеч
7.6.5.    Явор АД - Петрич
VIII .    ДРУЖЕСТВА-ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
9.2.    Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
9.3.    Наредба  № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
9.4.    Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1