Мебелна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции
Производство
  • По предварителни данни през 2009 г. в България има спад от 8.8% в производството на мебели спрямо 2008 г.
  • Увеличението на производството в мебелната промишленост продължи и през 2008 г. В сравнение с 2007 г. увеличението на физическия обем на производството (по съпоставими цени) е със 7.1%.
Внос
  • Тенденцията на значително увеличение на вноса на мебели е прекъсната и през 2009 г. има спад от 34.4% спрямо 2008 г.
Износ
  • През 2009 г. е отчетен нов спад от 14.8% в износа на мебели от България.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите за 2008 г. показват, че общите продажби на производителите на мебели в България отбелязват увеличение. Спрямо 2007 г.  прирастът е с 11.2%. Продажбите им на вътрешния пазар отбелязват ръст с 20.9% спрямо 2007 г. и представляват 37.3% от общото количество реализирани мебели през 2008 г.
Заетост и заплати
  • През 2009 г. заетите в подсектор “Производство на мебели” са по-малко с 19.5%, а средната месечна заплата е по-висока с 24.6%.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовият сектор на икономиката през 2008 г. показват по-голяма задлъжнялост на мебелните предприятия - с 24%. Рентабилността на продажбите е по-висока с 0.7 процентни пункта, на собствения капитал - с 5.7 пункта, а на привлеченият капитал – с 1.6 пункта. Общата ликвидност е по-голяма с 6%, бързата ликвидност обаче е по-малка с 5%, а незабавната ликвидност - с 16%.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2.    Годишни данни (2009)
2.2.1.    Продукция
2.2.2.    Продажби на дребно
2.2.3.    Брутен вътрешен продукт
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Заетост
2.2.6.    Заплати
2.2.7.    Чуждестранни инвестиции
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Инфлация
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос
3.3.    Износ
3.4.    Продажби на вътрешния пазар
3.5.    Заетост и заплати
3.6.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Окончателни годишни данни (2005-2008)
4.1.1.    Продукция
4.1.2.    Производство на основни продукти
4.2.    Предварителни данни 2009
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2009
4.2.2.    Годишни данни (2009)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
5.1.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
5.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2009)
5.3.2.    Годишни данни (2005-2008)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на мебели в България (2009)
5.4.2.    Износ на мебели от България (2009)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Общи продажби
6.2.    Продажби на вътрешния пазар
6.2.1.    Годишни данни (2005-2008)
6.2.2.    Предварителни данни (2009)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Производство на мебели”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
8.6.    Публични дружества от подсектора
8.6.1.    Метрон АД - Пролеша
8.6.2.    Никром Тръбна мебел АД - Ловеч
8.6.3.    Бряст Д АД - Добрич
8.6.4.    Явор АД - Петрич
IX .    ДРУЖЕСТВА-ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
10.1.    Закон за горите
10.2.    Кодекс на труда
10.3.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.4.    Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
10.5.    Наредба № РД-07-2  от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1