Развитие на производството и продажбите на трикотажни изделия в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Интензивното развитие на производството продължи и през 2005 г. В сравнение с 2004 г. продукцията е повече с 10%, като за последните 3 години тя нарасна с около 3 пъти.
Внос- Износ
  • Тенденцията на увеличението на вноса на трикотажни облекла през 2005 г. е прекъсната. Спрямо 2004 г. са внесени по-малко стоки на стойност 41 млн.EUR или с 16%.
  • През 2005 г. е прекъсната и тенденцията на увеличение на износа на трикотажни изделия. Спрямо 2004 г. вносът е по-малък с 42,8 млн.EUR или с 7%.
  • Салдото от стокообмена с текстилни, шивашки и трикотажни изделия продължава да бъде положително. За 2005 г. то е над 608 млн.EUR и в сравнение с 2004 г. е по-голямо с 3,3%.
Вътрешен пазар
  • През последните 5 години основната част от трикотажното производство се изнася. На вътрешния пазар се продават около 10% от произведените трикотажни изделия.
Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от Сектора
  • Задлъжнялостта на  предприятията от сектора е значително по-висока от средната за страната, като следва и тенденция на увеличение;

Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.2.1.    Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор
1.2.2.    Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Други показатели
1.6.    Чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.1.    Производство
2.1.2.    Внос- Износ
2.1.3.    Вътрешен пазар
2.1.4.    Рентабилност, ликвидност задлъжнялост на предприятията от Сектора
III .    ИСТОРИЯ
IV .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
4.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
4.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора "Производство на трикотажни изделия"
4.2.1.    Задлъжнялост
4.2.2.    Рентабилност
4.2.3.    Ликвидност
4.3.    Сертифицирани фирми по ISO
4.4.    Членове на GS1
4.5.    Публични дружества от отрасъла
4.6.    Най-големи предприятия от Сектора по обем на продажбите
V .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VI .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
6.1.    Българско законодателство
6.1.1.    Изисквания към производствените сгради
6.1.2.    Безопасност на труда
6.1.3.    Етикетиране и наименование на текстилните продукти
6.1.4.    Дрехи, втора употреба
6.2.    Европейско законодателство
VII .    ПРОИЗВОДСТВО
7.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.2.    Производство на основни трикотажни изделия
7.3.    Годишни данни (2005)
VIII .    ИЗНОС- ВНОС
8.1.    Външнотърговски баланс
8.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
8.1.2.    Годишни данни (2001-2005)
8.2.    Внос
8.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
8.2.2.    Годишни данни (2001-2005)
8.2.3.    Внос по страни
8.3.    Износ
7.3.1 Четвърто тримесечие (Q4`2005)
7.3.2  Годишни данни (2001-2005)
8.3.3.    Износ по страни
IX .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
9.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
9.2.    Годишни данни (2005)
X .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ
XI .    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – МИТНИЧЕСКИ КОДОВЕ
XII .    ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В СЕКТОРА
XIII .    ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1