Трикотажна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2011

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на спад в производството в трикотажната индустрия, която започна през 2007 г., продължава. Облеклото и другите трикотажни изделия са по-малко с 32% в сравнение с 2006 година, а спадът при чорапите е 34.2%.
  • Според предварителните данни на НСИ, през 2011 г. производството на трикотажните продукти спадна с 6.4%, а на чорапите - със 17.6%.
Външнотърговски стокообмен
  • През 2011 г. вносът е намалял със 7.1% в сравнение с 2010 г., а спрямо 2007 г. - с 25.3%.
  • Възстановяването на износа, което започна през 2010 г., продължава. Прирастът е 4.3% на годишна база, но спрямо 2007 г. износът е 10.8% по-малък.
Вътрешен пазар
  • През 2011 г. продажбите на българските производители на трикотаж в страната съставляват 4.6% от производството в подсектор "Производство на облекло".
  • В сравнение с 2009 г. продажбите на вътрешния пазар спадат с 12.8%, и на чорапи и ръкавици - с 10.6%.
Заетост
  • През 2011 г. наетите лица в трикотажната, шивашката и текстилната промишленост са били 95.4 хиляди. В сравнение с 2006 г. те са намалели с 31.8%.
  • Средната работна заплата в сравнение с 2010 г. е по-висока с 12.1%, а спрямо 2006 - с 97.7%.
  • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, през 2010 намалява с 2.7% спрямо 2009. По предварителни данни през 2011 тя е по-висока с 4.2% спрямо 2010.
Основни финансови показатели
  • Рентабилността на продажбите на предприятията от подсектор "Производство на трикотажни изделия" през 2011 г. е положителна. Общата ликвидност в сравнение с 2010 г. е по-висока с 10.8%, а коефициентът на задлъжнялост по-нисък със 7%.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2011 Г.

2.1.1.    Брутен вътрешен продукт
2.1.2.    Производство
2.1.3.    Продажби на дребно
2.1.4.    Стокообмен
2.1.5.    Чуждестранни инвестиции
2.1.6.    Заетост
2.1.7.    Заплати и доходи
2.1.8.    Международен туризъм
2.1.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външнотърговски стокообмен
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост
3.5.    Основни финансови показатели
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2006-2010)
4.1.1.    Облекла за мъже и момчета
4.1.2.    Облекла за жени и момичета
4.1.3.    Фланели, пуловери, жилетки
4.1.4.    Ризи и блузи
4.1.5.    Други трикотажни изделия
4.2.    Годишни предварителни данни (2011)
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.2.    Внос
5.2.1.    Палта и костюми
5.2.2.    Ризи и блузи
5.2.3.    Бельо
5.2.4.    Фланелки, фланели, пуловери, жилетки
5.2.5.    Горни облекла за спорт, ансамбли за ски, бански костюми
5.2.6.    Чорапогащи и чорапи
5.2.7.    Облекла за бебета
5.2.8.    Други трикотажни изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Палта и костюми
5.3.2.    Ризи и блузи
5.3.3.    Бельо
5.3.4.    Фланелки, фланели, пуловери, жилетки
5.3.5.    Горни облекла за спорт, ансамбли за ски, бански костюми
5.3.6.    Чорапогащи и чорапи
5.3.7.    Облекла за бебета
5.3.8.    Други трикотажни изделия
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на трикотажни продукти в България (2011)
5.4.2.    Износ на трикотажни продукти в България (2011)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2006-2010)
6.1.1.    Облекла за мъже и момчета
6.1.2.    Облекла за жени и момичета
6.1.3.    Фланели, пуловери, жилетки
6.1.4.    Ризи и блузи
6.1.5.    Други трикотажни изделия
6.2.    Годишни предварителни данни (2011)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. АКТИВИ, ПАСИВИ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Други трикотажни изделия”
8.2.1.    Активи и източници на финансиране
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми
8.4.    Сертификати OHSAS
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по печалба
8.6.3.    Водещи предприятия по служители
8.7.    Публични дружества от подсектора
8.7.1.    Фазан АД Русе
8.7.2.    Родина-91 АД - Добрич
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА

10.1.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
10.2.    Наредба № 3 за националната схема за екомаркировка
10.3.    Наредба № 22 от 4 юли 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях
10.4.    Стандарти
10.5.    Стандарт за глобална отговорност при производство на текстилна продукция WRAP (World-Wide Responsibility For Apparel Production)
10.6.    Общи разпоредби
10.6.1.    Кодекс на труда
10.6.2.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.6.3.    Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
10.6.4.    Наредба за безплатното работно и униформено облекло
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1