Трикотажна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2010

Основни тенденции
Производство
  • Трикотажната промишленост в България продължава да “свива” своето производство с обезпокоително бързи темпове. Окончателните данни за 2009 година показват намаление с 30.7% на произведените трикотажни облекла в сравнение с 2005 година, а на чорапите - с 21.5%.
  • По предварителните данни на НСИ, през 2010 година производството на трикотажни облекла е намаляло с още 2.2%, а на чорапи с 11.4%.
Външнотърговски стокообмен
  • През 2010 г. има увеличение на вноса спрямо 2009 г. с 6.7%, но спрямо 2006 г. има намаление от 10.4%.
  • Износът е нараснал с 2,3% в сравнение с 2009 г., но спрямо 2006 г. е с 10% по-малък.
Вътрешен пазар
  • През 2010 г. на вътрешния пазар са продадени с 15.1% по-малко трикотажни облекла и изделия спрямо 2009 г.
  • Продадените на вътрешния пазар изделия съставляват 4.1% от продукцията на подсектор „Производство на облекло”.
Заетост
  • През 2010 г. наетите лица в трикотажната, шивашката и текстилната промишленост са работили 109.6 хил. души, което е 31% по малко в сравнение с 2006 г. Темпът на нарастване на безработицата в тези отрасли е над 3 пъти по-висока от средната за страната.
  • Работещите в подсектор „Производство на облекло” са с близо 16.6% по-малко спрямо 2009 г. В сравнение с 2006 г. броят им е намалял с 30.5%.
  • Средната работна заплата в сравнение с 2009 г. е по-висока с 8.8%, а спрямо 2006 г. – увеличението е с 84%.
Основни финансови показатели на предприятията от подсектора
  • Рентабилността на продажбите през 2009 г. на предприятията от подсектор “Други трикотажни изделия” е отрицателна. Общата ликвидност в сравнение с 2008 г. е с 34% по-малка, а коефициентът на задлъжнялост е 2.5 пъти по-голям.
Съдържание

I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4'2010)
2.2.    Годишни данни (2010)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и производителност на труда
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външнотърговски стокообмен
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Заетост
3.5.    Основни финансови показатели на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Производство на основни продукти (2005-2009)
4.1.1.    Облекла за мъже и момчета
4.1.2.    Облекла за жени и момичета
4.1.3.    Фланели, пуловери, жилетки
4.1.4.    Ризи и блузи
4.1.5.    Други трикотажни изделия
4.2.    Предварителни данни (2010)
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.2.    Внос
5.2.1.    Палта и костюми
5.2.2.    Ризи и блузи
5.2.3.    Бельо
5.2.4.    Фланелки, фланели, пуловери, жилетки
5.2.5.    Горни облекла за спорт, ансамбли за ски, бански костюми
5.2.6.    Чорапогащи и чорапи
5.2.7.    Облекла за бебета
5.2.8.    Други трикотажни изделия
5.3.    Износ
5.3.1.    Палта и костюми
5.3.2.    Ризи и блузи
5.3.3.    Бельо
5.3.4.    Фланелки, фланели, пуловери, жилетки
5.3.5.    Горни облекла за спорт, ансамбли за ски, бански костюми
5.3.6.    Чорапогащи и чорапи
5.3.7.    Облекла за бебета
5.3.8.    Други трикотажни изделия
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос
5.4.2.    Износ
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Окончателни данни (2005-2009)
6.1.1.    Облекла за мъже и момчета
6.1.2.    Облекла за жени и момичета
6.1.3.    Фланели, пуловери, жилетки
6.1.4.    Ризи и блузи
6.1.5.    Други трикотажни изделия
6.2.    Предварителни данни (2010)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. РЕНТАБИЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Други трикотажни изделия”
8.2.1.    Активи и източници на финансиране
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.5.2.    Водещи предприятия по печалба
8.5.3.    Водещи предприятия по служители
8.6.    Публични дружества от подсектора
8.6.1.    Фазан АД Русе
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
10.1.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
10.2.    Наредба № 3 за националната схема за екомаркировка
10.3.    Кодекс на труда
10.4.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.5.    Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
10.6.    Наредба № рд-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1