Трикотажна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на интензивно развитие на производството и продажбите на трикотажната промишленост в България е прекъсната. В сравнение с 2006 г. физическия обем на продажбите е по-малък със 7.7%.
Внос- Износ
  • През 2007 г. отново има увеличение на вноса на трикотажни изделия, като спрямо 2006 г. прирастът е 6.7%;
  • Тенденцията на увеличение на износа на трикотажни изделия продължава и спрямо 2006 г. прирастът е 5.9%;
  • Продължава тенденцията на намаление на делът в износа на страната. През 2007 г. той е 4.54% срещу 4.87% през 2006 г.
Вътрешен пазар
  • Основната част от продукцията на трикотажната промишленост е производство на ишлеме с материали от чужбина и предимно се изнася. През 2006 г. на вътрешният пазар са продадени само 1.7% от произведените фланели, 3.3% от тениските, 8.4% от горното спортно облекло. Относително по-големи са само продажбите на чорапогащи – 23% и чорапите – 20%.
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ по съкратената номенклатура показват, че през 2007 г. в сравнение с 2006 г. най-голямо е увеличението на продажбите на чорапи – 2.9 пъти.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Коефициентът на задлъжнялост на предприятията от подсектора е по-голям – спрямо 2005 г. се увеличава с 36.5%.
  • Коефициентите на рентабилност са положителни – спрямо 2005 г. рентабилността на продажбите е по-голяма с 4.82 проценти пункта; рентабилността на собствения капитал – 24 процентни пункта, а на привлечения капитал – с 6.95 процентни пункта.
  • Коефициентите на ликвидност спрямо 2005 г. са по-големи – общата ликвидност с 4.1%, бързата с 17.9%, а незабавната с 13.5%.
Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1.    БВП и инвестиции
1.2.    Пазар на труда
1.3.    Инфлация
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Стокообмен
2.4.    Безработица
2.5.    Инфлация
2.6.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос- Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Производство на основните продукти (2002-2006)
4.2.    Производство (2007)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.1.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.2.    Внос
5.3.    Износ
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос (2007)
5.4.2.    Износ (2007)
5.5.    Световна търговия с трикотажни изделия (2006)
5.5.1.    Износители
5.5.2.    Вносители
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-20006)
6.2.    Предварителни годишни данни (2007)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора "Производство на трикотажни изделия"
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.6.    Публични дружества
7.6.1.    Фазан АД - Русе
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
9.1.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
9.2.    Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)
9.3.    Закон за защита на потребителите
9.4.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1