Трикотажна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • Тенденцията на интензивно развитие на производството и продажбите на предприятията в България от подсектор “Производство на трикотажни изделия” продължава. В сравнение с 2005 г. продукцията е повече с 12.6%.
Внос- Износ
  • След спадът през 2005 г. отново има увеличение на вноса. Прирастът спрямо 2005 г. е 0.8%, а в сравнение с 2001 г. – със 7.6%;
  • След прекъсването на тенденцията на увеличението на износа на трикотажни стоки през 2005 г., отново износът е по-голям. Увеличението спрямо 2005 г. е 5.9%, а в сравнение с 2001 г. – с 43%;
  • Продължава тенденцията на намаление на делът в износа на страната . През 2006 г. той е 4.87% срещу 5.84% през 2005 г.
Вътрешен пазар
  • Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ по съкратената номенклатура покачват, че предприятията включени в извадката в сравнение с 2005 г. са продали на вътрешния пазар: повече: фланелки, фланели, пуловери, жилетки, чорапи и анораци за мъже или момчета; по-малко: панталони, чорапогащи и бельо.
Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Увеличава се задлъвнялостта на предприятията от подсектора;
  • Рентабилността е отрицателна;
  • Намалява ликвидността

Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Безработица
1.5.    Инфлация
1.6.    Преки чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос- Износ
2.3.    Вътрешен пазар
2.4.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектора
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Годишни данни (2001-2005)
3.2.    Годишни данни (2006)
IV .    ВНОС - ИЗНОС
4.1.    Външнотърговски баланс
4.2.    Внос
4.3.    Износ
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
6.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора "Производство на трикотажни изделия"
6.3.    Сертифицирани фирми по ISO
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Конкуренция, пазарен дял
6.6.    Публични дружества от подсектора
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
8.1.    Трудовоправно и социално-осигурително законодателство и мерки
8.2.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд, свързани наредби
8.3.    Данъчно законодателство и мерки
8.4.    Регулация на вътрешния пазар
8.4.1.    Закон за защита на потребителите
8.4.2.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
8.4.3.    Екомаркировка
IX .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ С ТРИКОТАЖНИ ИЗДЕЛИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1