Развитие на производството и продажбите на текстилни изделия в България
Период: Годишен анализ 2003

Основни тенденции
Производство
  • Възходящата тенденция на развитие на текстилната промишленост в България, започнала през 2002 г., продължи още по-интензивно през 2003 г. В сравнение с 2002 г. прирастът е 28%.
  • При производството на текстил вече е преодоляно намалението на производството в сравнение с 1997 г. и то през 2003 г. е с близо 3% по-голямо.
  • Около половината от прираста на продажбите на текстилната промишленост идва от подготовка и производство на прежди, но делът на производството на тъкани отново е най-голям.
Износ – Внос
  • Външнотърговското салдо на България от търговията с текстилни изделия е положително.
  • Основната част от временния внос на текстилни изделия за преработка дообработка е за суровинно обезпечаване на производството на шивашки изделия. През изследвания период редовният внос на текстилни изделия се увеличи. В сравнение с 2001 г. прирастът през 2003 г. е 2,3 пъти.
  • Страните от Централна и Източна Европа са с най-голям дял в редовния внос на текстилни изделия (42,3%). Три пъти в сравнение с 2001 г. са нараснали цените на вноса на платове от тези страни.
  • Средните цени на обратния износ на вълнени платове намаляват.
  • През 2003 г. в сравнение с 2002 г. редовният износ е с 50% по-голям. Редовният износ на текстил за страните от ЕС се е увеличил почти два пъти в количествено и в стойностно изражение.
  • Обратният износ през 2003 г. се е увеличил два пъти в сравнение с 2001 г. Увеличението на обратния износ на платове в основна степен се дължи на увеличение обем на износа за страните от Централна и Източна Европа. Това увеличение покрива и намаления обратен износ и за страните от ЕС
Вътрешен пазар
  • Производителите на текстил са продали на вътрешния пазар близо 13% от продукцията си. В сравнение с 2001 г. увеличението е с около 10%.

Съдържание
I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1. Производство
1.2. Износ – Внос
1.3. Вътрешен пазар
II . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
2.1. Сертификати по ISO
2.2. Членове на ЕАН
2.3. Дайджест - производители
2.4. Предприятия от отрасъла търгувани на БФБ-София
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ВНОС-ИЗНОС
4.1. Търговско салдо, внос - износ
4.2. Внос
4.2.1. Редовен внос
4.2.2. Редовен внос по групи страни
4.2.3. Регионални пазари
4.2.4. Временен внос
4.3. Износ
4.3.1. Редовен износ
4.3.2. Обратен износ на платове
4.3.3. Обратен износ по групи страни
4.3.4. Регионални пазари
V . ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
 

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1