Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2009

Основни тенденции
Производство
 • Предварителните данни за 2009 г. показват намаление на производството спрямо 2008 г. с 30%, а оборотът от продажби на предприятията от подсектора намалява с 28.9%.
 • Резултатите от месечното извадково изследване показват, че предприятията, включени в извадката отчитат спад при производството на почти всички основни групи продукти.
Внос – Износ
 • През 2009 г. свиването на стокообмена със шивашки, текстилни трикотажни изделия се задълбочи. През 2009 г. спадът спрямо 2008 г. е със 17.6%.
 • Значително е намалението на вноса и износа на текстилни изделия. Намалението на вноса е с 19.9%, а на износа - с 20.2%.
Продажби на вътрешния пазар
 • Окончателните данни за 2008 година показват, че българските производителите са продали на вътрешния пазар стоки на стойност над 77 млн. лева, които съставляват 22% от общите им продажби.
 • В сравнение с 2005 г. през 2008 г. са се увеличили продажбите на покривки за маса, кърпи са тоалет, пердета, завеси, щори.
 • По предварителни данни, през 2009 г. са по-големи продажбите на покривки и кърпи за маса, пердета, завеси, щори.
Заетост и заплати
 • Неблагоприятното изменение на структурата на текстилната промишленост се потвърждава и от значителния спад на работещите в подсектор “Производство на текстил и изделия от текстил (без облекла)”. През 2009 г. в сравнение с 2005 г. те са с 28.5% по-малко.
 • Средната заплата на работещите в подсектора, е една от най-ниските. През 2009 г. спрямо 2005 г. тя е по-висока със 74.9%, но спрямо средната заплата в преработващата промишленост тя е по-ниска с 10.7%.
 • През 2009 г. тенденцията на намаление на производителността, започнала през 2007 година, продължава. В сравнение с 2008 г. тя е по-ниска с около 18%, а в сравнение с 2007 г. - с около 8%. Спрямо 2005 г. обаче има увеличение с 32%.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
 • Сравненията на финансовите показатели с тези на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката показват, че ликвидността на предприятията е по-висока, а задлъжнялостта по-малка. Коефициентът на рентабилност в подсектора е отрицателен, а за нефинансовите предприятия е положителен.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2009)
2.2.    Годишни данни (2009)
2.2.1.    Продукция
2.2.2.    Продажби на дребно
2.2.3.    Брутен вътрешен продукт
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Заетост
2.2.6.    Заплати
2.2.7.    Чуждестранни инвестиции
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Инфлация
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос – Износ
3.3.    Продажби на вътрешния пазар
3.4.    Заетост и заплати
3.5.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция (2006-2008)
4.2.    Производство на основни продукти  (2005-2008)
4.3.    Предварителни данни
4.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
4.3.2.    Годишни данни 2009
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.1.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.2.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2009)
5.3.2.    Годишни данни (2005-2009)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на текстилни тъкани в България (2009)
5.4.2.    Износ на текстилни тъкани от България (2009)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
6.1.    Общо продажби
6.2.    Продажби на вътрешния пазар
6.2.1.    Окончателни годишни данни (2005-2008)
6.2.2.    Предварителни данни (2009)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Заети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА. АКТИВИ, ПАСИВИ, РЕНТАБИЛНОСТ, ЛИКВИДНОСТ, ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ. СЕРТИФИЦИРАНИ ФИРМИ.
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Текстил и изделия от текстил, без облекло”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Членове на GS1
8.5.    Конкуренция, пазарен дял
8.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
8.6.    Публични дружества от подсектора
8.6.1.    Велбъжд АД
8.6.2.    Декотекс АД
8.6.3.    Катекс АД
8.6.4.    Мак АД
8.6.5.    Марицатекс АД
8.6.6.    Руно Казанлък АД
8.6.7.    Фазан АД
8.6.8.    Други дружества
IX .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
10.1.    Кодекс на труда
10.2.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
10.3.    Подзаконови актове
10.3.1.    Наредба №3от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от закона за здравословни и безопасни условия на труд
10.3.2.    Наредба №РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
10.3.3.    Наредба №7 от 1 септември 2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Шивач"
10.3.4.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

 

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1