Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2006

Основни тенденции
Производство
  • След неудачната предходна година, текстилната промишленост в България през 2006 г. отново отчита значителен ръст в производството. В сравнение с 2005 г. увеличението на продукцията на промишлените предприятия е с 14% по-голяма.
Внос – Износ
  • През 2006 г. отново има минимално намаление на вноса – с 0.3%. В сравнение с 2001 г. обаче има прираст от 22.5%;
  • Тенденцията на увеличение на износа на платове през 2006 г. е прекъсната. Намалението спрямо 2005 г. е голямо – 3.2 пъти;
  • Средните цени на изнесените от България текстилни изделия през 2006 г. в сравнение с 2001 г. са с една трета по-високи, а спрямо 2005 г. – 2.7 пъти;
  • Продължава тенденцията на намаление на дела на износа на текстилни изделия в общия износ на страната. През 2006 г. той е 0.56%. В сравнение с 2005 г. делът на износа на текстилни изделия е по-малък с 0.29 пункта, а спрямо 2004 г. – с 0.48 пункта.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ показват, че предприятията включени в извадката, в сравнение с 2005 г. са продали близо 2.4 пъти повече памучни тъкани за техническа и производствена употреба (със специфична площна маса <=200 g/m2); тъкани от вълна или от фини животински косми, камгарни и тъкани от груби косми – с 87% повече.
  • С близо 63% е намалението на продажбите на прежди от пенирани памучни влакна (непригодени за плетени платове и трикотажни или плетени изделия); на одеала от памук или други текстилни материали намалението на продажбите е около 41%, а на одеала от вълна или фини животински косми – с 34% по-малко.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията на финансовите показатели с тези на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката показват, че коефициентът на задлъжнялост е два пъти по-нисък; коефициентът на рентабилност е по-висок; по-високи са коефициентите на обща и бърза ликвидност, а коефициентът на незабавна ликвидност е около 3.1 пъти по-малък.
  • Голяма част от внесените платовете са за преработка и дообработка на ишлеме за чуждестранни клиенти, което освобождава предприятия от сектора от необходимостта да да блокират собствени оборотни средства за материали.
Съдържание
I . МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
1.1. Основни макроикономически показатели
1.2. Брутен вътрешен продукт
1.3. Стокообмен
1.4. Безработица
1.5. Инфлация
1.6. Преки чуждестранни инвестиции
II . ИСТОРИЯ
III . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1. Производство
3.2. Внос – Износ
3.3. Продажби на вътрешния пазар
3.4. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV . ПРОИЗВОДСТВО
4.1. Годишни данни (2001-2005)
4.1.1. Годишни данни (2006)
V . ВНОС И ИЗНОС
5.1. Външнотърговски баланс
5.1.1. Четвърто тримесечие (Q4`2006)
5.1.2. Годишни данни (2001-2006)
5.2. Внос
5.2.1. Четвърто тримесечие (Q4`2006)
5.2.2. Годишни данни (2006)
5.3. Износ
5.3.1. Четвърто тримесечие (Q4`2006)
5.3.2. Годишни данни (2006)
VI . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1. Годишни данни (2006)
VII . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
7.1. Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2. Рентабилност и задлъжнялост на предприятията от подсектор "Производство на тъкани"
7.3. Сертифицирани фирми по ISO
7.4. Членове на GS1
7.5. Конкуренция, пазарен дял
7.6. Публични дружества от подсектора
VIII . ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX . НОРМАТИВНА УРЕДБА
9.1. Трудовоправно и социално-осигурително законодателство и мерки
9.2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд, свързани наредби
9.3. Данъчно законодателство и мерки
9.4. Регулация на вътрешния пазар
9.4.1. Закон за защита на потребителите
9.4.2. Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
9.4.3. Екомаркировка
X . СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ СЪС СИНТЕТИЧНИ ВЛАКНА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1