Текстилна промишленост - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • През 2007 г. продължи да се увеличава общия обем на произведената продукция от предприятията от подсектор “Текстил и изделия от текстил (без облекло)”. Прирастът спрямо 2006 г. (по съпоставими цени) е в размер на 18%.
Внос – Износ
  • През 2007 г. отново има увеличение на вноса на текстилни тъкани в България. В сравнение с 2006 г. увеличението е с 4.4%.
  • След голямото намаление на износа през 2006 г. – 3.2 пъти, през 2007 г. има увеличение. Спрямо 2006 г. износът е по-голям с 2.9%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното извадково изследване показват, че в сравнение с 2006 г. производителите, включени в извадката, през 2007 г. са продали на вътрешния пазар най-големи количества прежди от пенирани памучни влакна (непригодени за плетени платове и трикотажни изделия); килими от текстилни материали; памучни тъкани за техническа и производствена употреба; памучни тъкани за облекло.
  • Значително са намалели продажбите на прежди от вълна и памучни тъкани за спално бельо.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията на финансовите показатели с тези на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката показват, че задлъжнялостта на предприятията е два пъти по-ниска. Коефициентът на рентабилност също е по-нисък, а коефициентите на обща и бърза ликвидност са по-високи.

Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1.    БВП и инвестиции
1.2.    Пазар на труда
1.3.    Инфлация
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Стокообмен
2.4.    Безработица
2.5.    Инфлация
2.6.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Внос – Износ
3.3.    Продажби на вътрешния пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продажби и продукция
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Годишни данни (2002-2006)
4.2.2.    Годишни данни (2007)
V .    ВНОС И ИЗНОС
5.1.    Външнотърговски баланс
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
5.1.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2007)
5.2.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2007)
5.3.2.    Годишни данни (2002-2007)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на текстилни тъкани в България (2007)
5.4.2.    Износ на текстилни тъкани от България (2007)
5.5.    Световен износ на текстилни тъкани
5.5.1.    Износители на вълнени тъкани (2006)
5.5.2.    Износители на памучни тъкани (2006)
VI .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2005-2006)
6.2.    Годишни данни (2007)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОТРАСЪЛА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност и задлъжнялост на предприятията от подсектор "Производство на тъкани"
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи (ДМА)
7.6.    Публични дружества от подсектора
7.6.1.    Букет АД (несъстоятелност)
7.6.2.    България 29 АД
7.6.3.    Велбъжд АД
7.6.4.    Вратица АД
7.6.5.    Декотекс АД
7.6.6.    Катекс АД
7.6.7.    Мак АД
7.6.8.    Мануела АД (производство по несъстоятелност)
7.6.9.    Марицатекс АД
7.6.10.    Родина-91 АД
7.6.11.    Руно Казанлък АД
7.6.12.    Сирма АД
VIII .    ДРУЖЕСТВА - ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА
9.1.    Закон за здравословни и безопасни условия на труд
9.2.    Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)
9.3.    Закон за защита на потребителите
9.4.    Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1