Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2006

Основни тенденции
Производство
 • Производството на вино в България има ясно изразен сезонен характер. Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че от включените в извадката производители са произведени 102 хил. хектолитра вино. В сравнение с второто тримесечие на 2005 г. производството им е по-малко с 41 хил. хектолитра или с 29%.
Внос
 • Интензивното увеличение на вноса на вина продължи и през второто тримесечие на 2006 г. В сравнение със същия период на 2005 г. прирастът е 83%.
 • Увеличението през първото полугодие на 2006 г. е 2.8 пъти.
Износ
 • След увеличението на износа през 2005 г. и първото тримесечие на 2006 г., отново има намаление на износа на вино.
 • В сравнение с второто тримесечие на 2005 г. намалението е с 42%.
 • В сравнение с първото полугодие на 2005 г. износът е по-малък с 19%.
 • Износът на вино през първото полугодие на 2006 г. съставлява 36% от годишния износ през 2005 г.
Салдо
 • Положителното външнотърговско салдо спрямо второто тримесечие на 2005 г. е по-малко с една трета. Това се дължи основно на намаления износ.
 • За полугодието намалението е 16%.
Вътрешен пазар
 • Производителите са продали на вътрешния пазар по-малки количества вина. От включените продукти в номенклатурата на извадковото изследване на НСИ, продажбите са по-малко с 14%.
 • Намалението за първото полугодие на 2006 г. в сравнение със същия период на 2005 г. е 12%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1.    Производство
1.2.    Внос
1.3.    Износ
1.4.    Салдо
1.5.    Вътрешен пазар
II .    ПРОИЗВОДСТВО
2.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
2.2.    Първо полугодие (H1`2006)
III .    ВНОС – ИЗНОС
3.1.    Външнотърговско салдо
3.1.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.1.2.    Първо полугодие (H1`2006)
3.2.    Внос
3.2.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.2.2.    Първо полугодие (H1`2006)
3.2.3.    Червени вина
3.2.4.    Бели вина
3.2.5.    Пенливи вина
3.3.    Износ
3.3.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
3.3.2.    Първо полугодие (H1`2006)
3.3.3.    Червени вина
3.3.4.    Бели вина
3.3.5.    Пенливи вина
IV .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1.    Второ тримесечие (Q2`2006)
4.2.    Първо полугодие (H1`2006)
V .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1.    Сертифицирани фирми по ISO
5.2.    Членове на GS1
5.3.    Конкуренция, пазарен дял
5.4.    Публични дружества от отрасъла
VI .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1