Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • През второто тримесечие на 2010 г. предприятията, включени в месечното изследване на НСИ, на годишна база са произвели 2.3 пъти повече пенливи вина.
  • За полугодието пенливите вина са 2.6 пъти повече. Производството на вино със защитено наименование е намаляло с 32.8%, а при вината без защитено наименование - с 12.9%.
Външна търговия
  • Вносът на вино в България продължава да намалява. През второто тримесечие намалението е с 22.2% на годишна база. През първото полугодие вносът е по-малък с 29.3%.
  • На годишна база продължава да намалява и износа на вина. През второто тримесечие на 2010 г. намалението е 12.7%, а през първата половината на 2010 г. – с 14.3%.
  • Продължава да намалява и положителното външнотърговско салдо. Спадът през второто тримесечие е с 15.1%, а през полугодието – с 9.5%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Реализираните продажби на винопроизводителите, включени в извадката на НСИ, на годишна база, са по-големи при пенливите вина - 2.7 пъти, и при червените вина със защитено наименование – с 5.6%.
  • Сравненията на годишна база показват, че през първото полугодие на 2010 г. пенливите вина са 2.4 пъти повече, а червените вина със защитено наименование - с 19.5%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие (Q2'2010)
1.1.1.    Брутен вътрешен продукт
1.1.2.    Производство
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати и производителност на труда
1.1.7.    Международен туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие (H1'2010)
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие Q2’2010
3.2.    Първо полугодие H1’2010
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие Q2'2010
4.1.2.    Първо полугодие H1'2010
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие Q2’2010
4.2.2.    Първо полугодие H1’2010
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие Q2’2010
4.3.2.    Първо полугодие H1’2010
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие Q2’2010
5.2.    Първо полугодие H1’2010
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по дълготрайни активи
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от отрасъла
6.5.1.    Винзавод АД
6.5.2.    Тодоров АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1