Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2011

Основни тенденции
 Производство
  • През 2010 г. продължава спадът на произведените количества вино, като производството достига най-ниското си ниво за предходните 5 години. В сравнение с 2006 г. намалението е с 34%, а спрямо 2009 г. - с 9.7%.
  • Предприятията, включени в извадковото изследване за 2011 година, са произвели с 24 млн. литра по-малко или с 21%.
Внос - Износ
  • Неблагоприятната тенденция за намалението на стокообмена на България от търговията с вина, започнала през 2008 година, е прекъсната през 2011 г.
  • След прирастът през 2010 година, вносът на вина отново намалява през 2011 г. В сравнение с 2007 г. вносът е намалял с 58.5%, с което стойностното изражение на вноса е намаляло с 53.7%. Спрямо 2010 г. спадът е 17.5%, но стойностният обем нараства с 16.9%.
  • През 2011 г. тенденцията на намаление в износа на вино от България е прекъсната. В сравнение с 2007 г. българският износ на вино е  намалял с 53%, с което приходите за сектора са спаднали с 44.8%. Спрямо 2010 г. прирастът е с 5.3%, а стойностният обем нараства незначително - с 0.01%.
Вътрешен пазар
  • Продадените на вътрешния пазар вина в сравнение с 2006 г. са по-малко с 20.3%, а спрямо 2009 г. - с 11.4%.
  • Включените в извадката за 2011 г. предприятия са продали на вътрешния пазар 21.3% по-малко вина в сравнение с 2010 г.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Рентабилността на предприятията от подсектор “Производство на вина от грозде” е отрицателна, а на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката е положителна. В сравнение с нефинансовите предприятия, общата ликвидност през 2010 г. е по-ниска с 11.2%, а задлъжнялостта на предприятията от подсектора - по-висока с 3.5%.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2011)
2.1.1.    Брутен вътрешен продукт
2.1.2.    Производство
2.1.3.    Продажби на дребно
2.1.4.    Стокообмен
2.1.5.    Чуждестранни инвестиции
2.1.6.    Заетост
2.1.7.    Заплати и доходи
2.1.8.    Международен туризъм
2.2.    Годишни данни (2011)
2.2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.2.    Производство
2.2.3.    Продажби на дребно
2.2.4.    Стокообмен
2.2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.2.6.    Заетост
2.2.7.    Заплати и доходи
2.2.8.    Международен туризъм
2.2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Годишни данни (2006-2010)
4.2.    Предварителни данни (2011)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.2.    Внос
5.3.    Износ
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос на вина в България
5.4.2.    Износ на вина от България
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2006-2010)
6.2.    Предварителни годишни данни (2011)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектора
7.2.1.    Активи и източници на финансиране
7.2.2.    Рентабилност
7.2.3.    Ликвидност
7.2.4.    Задлъжнялост
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по печалба
7.5.3.    Водещи предприятия по служители
7.6.    Публични дружества
7.6.1.    Винзавод АД - Асеновград
7.6.2.    Тодоров АД - София
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

9.1.    Закон за виното и спиртните напитки
9.2.    Закон за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз
9.3.    Закон за акцизите и данъчните складове
9.4.    Закон за марките и географските означения
9.5.    Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване (загл. изм. - дв, бр. 23 от 2005 г.)
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1