Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 2-ро тримесечие 2009

Основни тенденции
Производство
  • Производството на вино в България има сезонен характер предвид специфичните природо-климатични условия. Националният статистически институт (НСИ) провежда месечни изследвания по съкратена номенклатура, според които през второто тримесечие на 2009 г. предприятията включени в извадката са произвели 31.1% по-малко бели вина, 40.5% по-малко червени трапезни и 2 пъти по-малко пенливи вина в сравнение със същия период на 2008 г.
Външна търговия
  • Вносът на вино продължава да намалява. През второто тримесечие в България са внесени с 26.4% по-малко вина. За полугодието спадът е с 6.7%.
  • Низходящата тенденция при износа на вина е още по-силно изразена. В сравнение с второто тримесечие на 2008 г. намалението е 45.2% (за първото тримесечие – 32.6%). За полугодието спадът е 39.8%.
  • Намалението на стокообмена с вина спрямо първото тримесечие на 2009 г. е по-голямо. В сравнение със същия период на 2008 г. външната търговия е намаляла с 36.1% (за първото тримесечие – 30.9%). Намалението за полугодието е 33.8%.
  • Положителното салдо спада с 42.8% през второто тримечие, а през първото полугодие – с 36.4%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че предприятията включени в извадката, и през второто тримесечие са по-малки. Намалението при трапезните червени вина е 37.6%, а при белите – 21.7%.
  • За полугодието намаленията са с около 25% на червените трапезните вина, а на белите трапезни вина – с около 9%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Второ тримесечие
1.1.1.    Продукция
1.1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.1.3.    Стокообмен
1.1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.1.5.    Заетост
1.1.6.    Заплати
1.1.7.    Международен Туризъм
1.1.8.    Инфлация
1.2.    Първо полугодие
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
3.1.    Второ тримесечие
3.2.    Първо полугодие
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.1.1.    Второ тримесечие
4.1.2.    Първо полугодие
4.2.    Внос
4.2.1.    Второ тримесечие
4.2.2.    Първо полугодие
4.3.    Износ
4.3.1.    Второ тримесечие
4.3.2.    Първо полугодие
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
5.1.    Второ тримесечие
5.2.    Първо полугодие
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора по нетни приходи от продажби
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от отрасъла
6.5.1.    Винзавод АД
6.5.2.    Тодоров АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1