Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: 1-во тримесечие 2010

Основни тенденции
Производство
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ по съкратена номенклатура показват, че през първото тримесечие на 2010 г. производството на вина в България със защитено наименование за произход е 2.3 пъти по-малко, а на вина без защитено наименование за произход – с 19.7%, в сравнение с първото тримесечие на 2009 г.
Външна търговия
  • Тенденцията на намаление на стокообмена на България с вина продължи и през първото тримесечие на 2010 г. В сравнение с първото тримесечие на 2009 г. той е по-малък с 11.6%.
  • Намалението на положителното салдо спрямо първото тримесечие на 2009 г. е 3%.
  • Вносът на вино продължава да намалява, като в сравнение с първото тримесечие на 2009 г. той е по-малък с 39.2%.
  • Тенденцията на намаление на износа на вина от България продължава, но с по-бавен темп. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. намалението е с 0.3%, а спрямо първото тримесечие на 2009 г. - с 15.9%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Резултатите от месечното изследване на НСИ показват, че предприятията включени в извадката, в сравнение със същия период на 2009 г., са продали на вътрешния пазар 20.9% по-малко вина. Намалението идва от вината без защитено наименование за произход, които са по-малко с 22.9%. Увеличение има на продажбите на вина със защитено наименование за произход с 30%.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1.    Продукция
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.3.    Стокообмен
1.4.    Чуждестранни инвестиции
1.5.    Заетост
1.6.    Производителност
1.7.    Заплати
1.8.    Международен туризъм
1.9.    Инфлация
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Външна търговия
2.3.    Продажби на вътрешния пазар
III .    ПРОИЗВОДСТВО
IV .    ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
4.1.    Внос, износ, салдо
4.2.    Внос
4.2.1.    Червени вина
4.2.2.    Бели вина
4.2.3.    Шумящи вина
4.2.4.    Ликьорни вина
4.3.    Износ
4.3.1.    Червени вина
4.3.2.    Бели вина
4.3.3.    Шумящи вина
4.3.4.    Ликьорни вина
V .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
VI .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1.    Водещи предприятия от сектора
6.2.    Сертифицирани фирми по ISO
6.3.    Сертифицирани фирми по HACCP
6.4.    Членове на GS1
6.5.    Публични дружества от отрасъла
6.5.1.    Винзавод АД
6.5.2.    Тодоров АД
VII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII .    ПРИЛОЖЕНИЯ
IX .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В АНАЛИЗА

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
120.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1