Вино - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2008

Основни тенденции
Производство
  • Резултатите от месечното съкратено изследване на НСИ показват, че предприятията включени в извадката през 2008 г. спрямо 2007 г. са произвели с около 11% по-малко.
  • Тенденцията за нарастване производството на вина в България през 2007 г. беше прекъсната, като в сравнение с 2006 г. намалението е с 10%.
Внос - Износ
  • Започналата през 2005 г. тенденция за увеличаване вноса на вина е прекъсната. Спрямо 2007 г. намалението е 2.5 пъти.
  • През 2008 г. са изнесени най-малко вина през последните шест години. Спадът спрямо 2003 г. е 7.2%, а намалението спрямо 2007 г. е 22.2%.
  • Външнотърговското салдо е положително. В сравнение с 2003 г. има увеличение със 7.5%, а спрямо 2006 г. – намаление с 0.5%.
Вътрешен пазар
  • Основната част от произведеното в България вино е предназначено за износ.
  • През 2007 г. в сравнение с 2006 г. продажбите на производителите на вътрешния пазар са по-малки с 2%.
  • Резултатите от месечното извадково изследване на НСИ показват, че през 2008 г. предприятията, включени в изследването, в сравнение с 2007 г. са продали на вътрешния пазар 1.2% по-малко вино.
Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
  • Сравненията с резултатите на предприятията от нефинансовият сектор на икономиката през 2007 г. показват, че задлъжнялостта на предприятията от подсектора е по-малка, рентабилност е по-ниска, а ликвидност – по-голяма.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2003-2008)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Производителност
2.3.    Стокообмен
2.4.    Заетост
2.5.    Безработица
2.6.    Работна заплата
2.7.    Инфлация
2.8.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
3.1.    Производство
3.2.    Внос - Износ
3.3.    Вътрешен пазар
3.4.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектора
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.1.1.    Годишни данни (2003-2007)
4.2.    Предварителни годишни данни (2008)
4.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2008
4.2.2.    Годишни данни 2008
V .    ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
5.1.    Годишни данни (2005-2007)
5.2.    Предварителни годишни данни (2008)
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’2008
5.2.2.    Годишни данни 2008
VI .    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Внос, износ, салдо
6.1.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
6.1.2.    Годишни данни (2003-2008)
6.2.    Внос
6.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
6.2.2.    Годишни данни (2003-2008)
6.3.    Износ
6.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4’2008)
6.3.2.    Годишни данни (2003-2008)
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос на вина в България (2008)
6.4.2.    Износ на вина от България (2008)
VII .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от подсектор “Производство на вина от грозде”
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Членове на GS1
7.5.    Конкуренция, пазарен дял
7.5.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.5.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.6.    Публични дружества
7.6.1.    Винзавод АД - Асеновград
7.6.2.    Тодоров АД - София
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за виното и спиртните напитки
9.2.    Наредба № 1 за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
9.3.    Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина
9.4.    Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
9.5.    Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1