Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2005

Основни тенденции
Производство
  • Растежът в производството на консервната промишленост в България продължава. В сравнение с 2004 г., продукцията през 2005 г. нарастна с повече с 16%.
  • Реализираният през последните пет години прираст е почти два пъти. В сравнение със средното увеличение за преработващата промишленост, той е с 28 пункта по-голям.
Внос
  • Продължава тенденцията на бързо увеличаване вноса на консервирани плодове и зеленчуци в България. В сравнение с 2004 г. увеличението е с 32%, а спрямо 2001 г. – с 90%.
Износ
  • Тенденцията на увеличението на износа на преработени и консервирани плодове, зеленчуци и сокове, по отношение на количествата, през 2005 г. е прекъсната.
  • Средните експортни цени са по-високи с 9%,, което е причината за реализирания ръст от 6% в стойностния обем на износа.
Салдо
  • Салдото от стокообмена с преработени и консервирани плодове и зеленчуци е положително. През 2005 г. в сравнение с 2004 г. увеличението на вноса е два пъти по-голямо от прираста на износа. Поради това, положителното салдо е по-малко с близо 6 млн. EUR или с 10%.
Вътрешен пазар
  • За продажби на вътрешния пазар са предоставени по-големи количества плодови консерви и сокове.
  • По-малки са предоставените количества зеленчукови консерви.

Съдържание
I .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ
1.1.    Основни макроикономически показатели
1.2.    Брутен вътрешен продукт
1.2.1.    Значително нарастване на приходите от продажби на предприятията от реалния сектор
1.2.2.    Съществени изменения в структурата на националната икономика
1.3.    Външна търговия
1.4.    Безработица
1.5.    Инфлация
1.6.    Чуждестранни инвестиции
II .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1.    Производство
2.2.    Внос
2.3.    Износ
2.4.    Салдо
2.5.    Вътрешен пазар
III .    ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
3.1.    Рентабилност, ликвидност и задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката
3.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
3.2.1.    Задлъжнялост
3.2.2.    Рентабилност
3.2.3.    Ликвидност
3.3.    Сертифицирани фирми по ISO
3.4.    Членове на GS1
3.5.    Най-големи предприятия от Сектора
3.6.    Публични дружества
IV .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
4.1.    Българско законодателство
4.1.1.    Изисквания към производството и търговията
4.1.2.    Сокове от плодове
4.1.3.    Плодови конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
4.1.4.    Предлагане на продукта
4.1.5.    Етикетиране и реклама
4.1.6.    Опаковане
4.1.7.    Добавки, ароматични продукти, разтворители и други спомагателни вещества в храни
4.1.8.    Бързо замразени храни
4.2.    Европейско законодателство
4.2.1.    Добавки
4.2.2.    Ароматизатори
4.2.3.    Натурални сокове
4.2.4.    Материали в директен контакт с храните
4.2.5.    Етикетировка
4.2.6.    Опаковка
4.3.    Въпроси, отговори, мнения
V .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VI .    ПРОИЗВОДСТВО
6.1.    Годишни данни (2001-2004)
6.2.    Годишни данни (2005)
6.3.    Дейност на предприятията, преработващи плодове и зеленчуци в България
VII .    СУРОВИНИ
7.1.    Производство на зеленчуци
7.1.1.    Заети площи
7.1.2.    Добив
7.1.3.    Реализация на произведената продукция от зеленчуци
7.2.    Производство на плодове
7.2.1.    Заети площи
7.2.2.    Добив
7.2.3.    Реализация на произведената продукция от плодове
VIII .    ВНОС-ИЗНОС
8.1.    Внос, износ, салдо
8.2.    Внос
8.2.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
8.2.2.    Годишни данни (2001-2005)
8.2.3.    Преработени и консервирани зеленчуци
8.2.4.    Преработени и консервирани плодове
8.2.5.    Сокове
8.2.6.    Внос по страни
8.3.    Износ
8.3.1.    Четвърто тримесечие (Q4`2005)
8.3.2.    Годишни данни (2001-2005)
8.3.3.    Преработени и консервирани зеленчуци
8.3.4.    Преработени и консервирани плодове
8.3.5.    Сокове
8.3.6.    Износ по страни
8.4.    Изпълнение на квотите за внос в Европейски съюз
IX .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
9.1.    Годишни данни (2001 – 2004)
9.1.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
9.1.2.    Преработени и консервирани плодове
9.1.3.    Сокове
9.2.    Годищни данни (2005)
X .    СВЕТОВНА ТЪРГОВИЯ
10.1.    Световна търговия с преработени и консервирани плодове
10.2.    Световна търговия с плодови и зеленчукови сокове
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1.    Кодове от митническата тарифа на Република България, използвани в анализа
11.2.    Нормативни актове, уреждащи отношенията в сектора
11.3.    Полезни връзки


Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1