Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2007

Основни тенденции
Производство
  • През 2007 г. има увеличение на производството в консервната промишленост в България. Приходите на предприятията от подсектора от продажба на продукция, стоки и услуги в сравнение с 2006 г. са повече с 22.3%.
  • Увеличено е производството на компоти, конфитюри и мармалади, портокалов сок. По-малко са произведените количества доматено пюре, замразени плодове зеленчуци, консервирани с оцет.
Външнотърговско салдо
  • Външнотърговското салдо от търговия с преработени и консервирани плодове и зеленчуци е положително с тенденция на намаление. В сравнение с 2006 г. намалението през 2007 г. е от 33.4 млн. EUR или с 57%.
Внос
  • Тенденцията на увеличение на вноса на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2007 г. Спрямо 2002 г. вносът е по-голям с 91 хил. тона или 3.6 пъти. Спрямо 2006 г. увеличението е 56.3 хил. тона или с 80%.
Износ
  • Продължава и тенденцията на увеличение на износа. За 2007 г. прирастът спрямо 2002 г. е с 38.2 хил. тона или 57%, а спрямо 2006 г. – с 11.3 хил. тона или 12%.
  • Средната цена на изнесените преработени и консервирани плодове и зеленчуци през 2007 г. в сравнение с 2002 г. е по-висока с 16.2%. Спрямо 2006 г. средната цена е по-ниска с 1.7%.
Вътрешен пазар
  • През 2007 г. за продажби на вътрешния пазар в сравнение с 2006 г. са предоставени по-големи количества консервирани зеленчуци, доматено пюре и конфитюри По-малко са предоставените количества замразени плодове и зеленчуци, сокове и компоти.

Съдържание
I .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЕС-27) И ЕВРОЗОНАТА
1.1.    БВП и инвестиции
1.2.    Пазар на труда
1.3.    Инфлация
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2002-2007)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Брутен вътрешен продукт
2.3.    Стокообмен
2.4.    Безработица
2.5.    Инфлация
2.6.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външнотърговско салдо
3.3.    Внос
3.4.    Износ
3.5.    Вътрешен пазар
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
4.1.2.    Годишни данни (2002 – 2007)
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Годишни данни (2002-2006)
4.2.2.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
4.2.3.    Предварителни годишни данни (2007)
V .    СУРОВИНИ
5.1.    Площи, добиви и производство на зеленчуци
5.2.    Площи, добиви и производство на плодове
VI .    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Внос, износ, салдо
6.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
6.1.2.    Годишни данни (2002 – 2007)
6.2.    Внос
6.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
6.2.2.    Годишни данни (2002-2007)
6.3.    Износ
6.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007)
6.3.2.    Годишни данни (2002-2007)
6.4.    Регионални пазари
6.4.1.    Внос (2007)
6.4.2.    Износ (2007)
6.5.    Световна търговия (2006)
6.5.1.    Износ на замразени зеленчуци
6.5.2.    Износ на сок от ябълки и сок от домати
VII .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
7.1.    Годишни данни (2002–2006)
7.1.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
7.1.2.    Преработени и консервирани плодове
7.1.3.    Сокове
7.2.    Годишни данни (2007)
VIII .    ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.3.    Сертифицирани фирми по ISO
8.4.    Сертификат HACCP
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Водещи предприятия от подсектора
8.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
8.7.    Публични дружества от подсектора
8.7.1.    Кюстендилски плод АД – Кюстендил (KPLOD)
8.7.2.    Флорина България АД
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
10.1.    Закон за храните
10.2.    Наредба № 8 за изискванията към използване на добавки в храните
10.3.    Наредба  № 21 За специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни
10.4.    Наредба № 22 за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях
10.5.    Наредба за изискванията към напитките от плодове
10.6.    Наредба за изискванията към плодовите конфитюри,желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
10.7.    Наредба  № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1