Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2008

Основни тенденции
Производство
  • През 2007 г. производството на консервната промишленост в България, в сравнение с 2003 г., е по-голямо с 64%, а спрямо 2006 г. – с 18%.
  • По предварителни статистически данни, продажбите на предприятията през 2008 г. са нараснали с 3.8% спрямо предходната година.
Външнотърговско салдо
  • Външнотърговското салдо на България от търговия с преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължава да е положително, но в сравнение с 2003 г. е 3.7 пъти по-малко, а спрямо 2007 г. – близо 2 пъти.
Внос
  • Вносът на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи да се увеличава и през 2008 г. В сравнение с 2003 г. увеличението е 3.1 пъти, а спрямо 2007 г. - с 9.8%.
Износ
  • През 2008 г. продължи и тенденцията на увеличение на износа на консервирани и преработени плодове и зеленчуци. В сравнение с 2003 г. увеличението е с 22..7%, а спрямо 2007 г. – със 7.1%.
Вътрешен пазар
  • През 2008 г. за продажби на вътрешния пазар в сравнение с 2007 г. са предоставени по-големи количества  сокове, доматено пюре, стерилизирани зеленчуци, консервирани с оцет и конфитюри. По-малко са предоставените количества компоти и замразените зеленчуци.

Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-27 И ЕВРОЗОНАТА
II .    МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ (2003-2008)
2.1.    Основни макроикономически показатели
2.2.    Производителност
2.3.    Стокообмен
2.4.    Заетост
2.5.    Безработица
2.6.    Работна заплата
2.7.    Инфлация
2.8.    Преки чуждестранни инвестиции
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДСЕКТОРА
3.1.    Производство
3.2.    Външнотърговско салдо
3.3.    Внос
3.4.    Износ
3.5.    Вътрешен пазар
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Годишни данни  (2003-2007)
4.3.    Предварителни данни за производството
4.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
4.3.2.    Годишни данни (2008)
V .    ВНОС - ИЗНОС
5.1.    Внос, износ, салдо
5.1.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.1.2.    Годишни данни (2003 – 2008)
5.2.    Внос
5.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.2.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.3.    Износ
5.3.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2008)
5.3.2.    Годишни данни (2003-2008)
5.4.    Регионални пазари
5.4.1.    Внос (2008)
5.4.2.    Износ (2008)
VI .    ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
6.1.    Годишни данни (2003–2007)
6.1.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
6.1.2.    Преработени и консервирани плодове
6.1.3.    Сокове
6.2.    Годишни данни (2008)
6.2.1.    Четвърто тримесечие Q4’(2007-2008)
6.2.2.    Годишни данни (2007-2008)
VII .    ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПОДСЕКТОРА
7.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
7.2.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
7.3.    Сертифицирани фирми по ISO
7.4.    Сертификат HACCP
7.5.    Членове на GS1
7.6.    Конкуренция, пазарен дял
7.6.1.    Водещи предприятия по нетни приходи от продажби
7.6.2.    Водещи предприятия по дълготрайни материални активи
7.7.    Публични дружества от подсектора
7.7.1.    Флорина България АД
VIII .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
IX .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА
9.1.    Закон за храните
9.2.    Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
9.3.    Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
9.4.    Наредба № 8 от 16 април 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните
9.5.    Наредба № 31 от 29 декември 2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните
9.6.    Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
9.7.    Регламент (ЕО) № 1230/2008 на Комисията
9.8.    Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския Парламент и на Съвета
9.9.    Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския Парламент и на Съвета
9.10.    Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския Парламент и на Съвета
9.11.    Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския Парламент и на Съвета
9.12.    Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията
9.13.    Национална Стратегия за Устойчиви Оперативни Програми
9.13.    Производители на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2009-2013 г.
X .    ПРИЛОЖЕНИЯ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1