Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България
Период: Годишен анализ 2013

Основни тенденции
Производство
 • През 2012 г. обемът на произведената продукция в консервната промишленост намалява – произведена е продукция на стойност от 511 млн. лв., като спрямо 2011 г. намалението е с 8.9%.
 • Предварителните данни за 2013 г. показват намаление на производството, като в сравнение с 2012 г. то е по-малко със 7.3%. Оборотът от продажба на стоки и услуги обаче нараства с 1.8%.
Продажби
 • През 2012 г. общите продажби на производителите на преработени и консервирани зеленчуци намаляват - с 14.6% спрямо 2008 г. и с 9.3% спрямо 2011 г. При преработените и консервирани плодове общите продажби спрямо 2008 г. нарастват с 29.5%, а спрямо 2011 г. - намаляват със 7.8%. При натуралните сокове общите продажби спрямо 2008 г. намаляват с 11%, а спрямо 2011 г. има увеличение с 10.7%.
 • На вътрешния пазар производителите са продали с 14.2% по-малко консервирани зеленчуци в сравнение с 2008 г. и с 4.6% спрямо 2011 г. Преработените и консервирани плодове, продадени на вътрешния пазар, спрямо 2008 г. са с 31.2% повече, а спрямо 2011 г. - с 2.9% по-малко. Реализираните на вътрешния пазар плодови и зеленчукови сокове намаляват близо два пъти спрямо 2008 г., а спрямо 2011 г. – с 4.3%.
 • Предварителните данни за продажбите на вътрешния пазар за 2013 г. показват увеличение на продадените от производителите преработени и консервирани плодове и зеленчуци в сравнение с 2012 г.
Външна търговия
 • Тенденцията на увеличение на стокообмена на България с консервирани плодове и зеленчуци продължи и през 2013 г. В сравнение с 2008 г. увеличението е 27%, а спрямо 2012 г. – 8.8%.
 • Внесените през 2013 г. количества са по-малко със 7.5% в сравнение с 2012 г., за разлика от стойностния им обем, който нараства с 9.3%. Делът във вноса на страната е 0.62%, срещу 0.58% през 2012 г.
 • Изнесените количества в сравнение с 2012 г. са по-малко с 1.2%, докато стойностният им обем е повече с 8.4%. Делът в общия износ на страната през 2013 г. е 0.81%.
Заетост и заплати
 • Окончателните данни за броя на наетите през 2012 г. показват с 14.4% намаление спрямо 2008 г. и с 9% спрямо 2011 г.
 • Предварителните данни за 2013 г. показват увеличение на наетите със 7% спрямо 2012 г.
 • Средната месечна заплата на наетите е по-висока с 31% в сравнение с 2008 г. и със 7.7% спрямо 2011 г.
 • Предварителните данни за средната работна заплата за 2013 г. показват увеличение с 13% в сравнение с 2012 г.
 • Производителността на труда, измерена чрез физическия обем на продукцията, показва, че през 2012 в сравнение с 2011 г. тя е намаляла с 3.4%.
Съдържание
I .    ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЕС-28 И ЕВРОЗОНАТА
II .    ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1.    Брутен вътрешен продукт
2.2.    Производство
2.3.    Продажби на дребно
2.4.    Стокообмен
2.5.    Чуждестранни инвестиции
2.6.    Заетост
2.7.    Заплати и доходи
2.8.    Международен туризъм
2.9.    Консолидиран бюджет
III .    ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В КОНСЕРВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
3.1.    Производство
3.2.    Продажби
3.3.    Външна търговия
3.4.    Заетост и заплати
IV .    ПРОИЗВОДСТВО
4.1.    Продукция
4.2.    Производство на основни продукти
4.2.1.    Предварителни данни 2013 г.
4.2.2.    Годишни данни (2008-2012)
V .    ПРОДАЖБИ
5.1.    Предварителни данни 2013 г.
5.2.    Годишни данни (2008–2012)
5.2.1.    Преработени и консервирани зеленчуци
5.2.2.    Преработени и консервирани плодове
5.2.3.    Натурални сокове
5.2.4.    Сосове и подправки
VI .    ВНОС - ИЗНОС
6.1.    Външнотърговски баланс
6.2.    Внос
6.3.    Износ
6.4.    Внос и износ на пресни плодове и зеленчуци
6.4.1.    Външно-търговски баланс
6.4.2.    Внос
6.4.3.    Износ
6.5.    Регионални пазари
6.5.1.    Внос (2013)
6.5.2.    Износ (2013)
VII .    ЗАЕТОСТ И ЗАПЛАТИ
7.1.    Наети лица
7.2.    Средна месечна заплата
7.3.    Производителност на труда
VIII .    ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ПОДСЕКТОРА
8.1.    Рентабилност, ликвидност, задлъжнялост на предприятията от нефинансовия сектор
8.2.    Финансови показатели на предприятията от подсектор “Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци”
8.2.1.    Активи и пасиви
8.2.2.    Рентабилност
8.2.3.    Ликвидност
8.2.4.    Задлъжнялост
8.3.    Сертифицирани фирми
8.4.    Стандарт HACCP
8.5.    Членове на GS1
8.6.    Конкуренция, пазарен дял
8.6.1.    Водещи предприятия по приходи от продажби
8.6.2.    Водещи предприятия по служители
8.7.    Публични дружества от подсектора
8.7.1.    Болкън пропърти сървисис ЕАД – София (Болкан Бевъриджис Кампъни (Флорина България))
8.7.2.    Кюстендилски плод АД – Кюстендил (в ликвидация)
IX .    ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
X .    НОРМАТИВНА УРЕДБА В СЕКТОРА

10.1.    Закон за храните
10.2.    Закон за малките и средните предприятия
10.3.    Закон за генетично модифицирани организми
10.4.    Подзаконови актове
10.4.1.    Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.4.2.    Наредба № 3 от 4 юни 2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
10.4.3.    Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните
10.4.4.    Наредба № 6 от 12 март 2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка
10.4.5.    Наредба № 8 от 16 април 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните
10.4.6.    Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
10.4.7.    Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми
10.4.8.    Наредба № 15 от 28 юни 2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните
10.4.9.    Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
10.4.10.    Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните
10.4.11.    Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
10.4.12.    Наредба за изискванията към бързо замразените храни
10.4.13.    Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 19.11.2013 г.)
10.4.14.    Наредба за изисквания към плодови конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
10.4.15.    Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
10.4.16.    Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
XI .    ПРИЛОЖЕНИЯ
XII .    ИНДЕКС НА ТАБЛИЦИТЕ И ГРАФИКИТЕ

Цена & Поръчка

Годишен абонамент
Поръчай
590.00 EUR
Eднократно
Поръчай
180.00 EUR
Цените са без вкл. ДДС
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1